«Քրեական օրենսգրքում» լրացում կատարելու մասին

 

 

 

 

                                                                                                 Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                   նոյեմբերի 16-ին

 

«ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ» ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. 2013  թվականի  ապրիլի  25-ի Քրեական օրենսգրքի  83-րդ  հոդվածի 8-րդ մասում «զբաղեցնելու» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

  ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                 

 

                                                                                     Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ       

                                                                        

 

 2021 թ. նոյեմբերի 19

 Ստեփանակերտ

 ՀՕ- 113-Ն