«Առեվտրի եվ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                           հոկտեմբերի 28-ին

 

 

 

«ԱՌեվՏՐԻ Եվ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

         Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» 2005 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-206 օրենքի 19-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերում «2021» թիվը փոխարինել «2026» թվով:

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

  ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                             

                                                                                     Ա.       ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. նոյեմբերի 3

Ստեփանակերտ

ՀՕ- 107-Ն