«ԼՂՀ բյուջետային համակարգի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                        Ընդունված է 2005թ. ապրիլի 27-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածում`

ա) 11-րդ կետի «հունիսի 20-ը» և «հուլիսի 1-ը» բառերը փոխարինել համապատասխանա-բար «օգոստոսի 20-ը» և «սեպտեմբերի 1-ը» բառերով.

բ) 23-րդ կետի «երեսուն» բառը փոխարինել «վաթսուն» բառով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

12 մայիսի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-188