«ԼՂՀ բյուջետային համակարգի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է  2004թ. դեկտեմբերի 22-ին

  Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածում`

ա) 2-րդ կետը «թ» ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության «թ1» ենթակե-տով`

«թ1) ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումները (մասհանումները) և (կամ) ճանապարհային վճարը.».

  բ) ուժը կորցրած ճանաչել 4-րդ կետի «թ» ենթակետը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                            Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

30 դեկտեմբերի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 154