«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                   

 

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       սեպտեմբերի 29-ին

 

 

 

 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-78 օրենքի 19-րդ հոդվածի 6.1-ին մասում «ոստիկանու-թյան,» բառից հետո լրացնել «արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության,» բառերը։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հա-ջորդող  օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                Ա.         ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. հոկտեմբերի 11

Ստեփանակերտ

ՀՕ-103-Ն