«Զենքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

 

                                                                                                   Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                           սեպտեմբերի 29-ին

 

 

 

«ԶԵՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Զենքի մասին» 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀO-41 oրենքի  20-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետում «ոստիկանության պետը» բառերը փոխարինել «ներքին գործերի նախարարը» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                               

                                                                                     Ա.       ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. հոկտեմբերի 11

Ստեփանակերտ

ՀՕ-102-Ն