‹‹Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2011թ. փետրվարի  17-ին

Հոդված 1. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  2005  թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-199 օրենքի (այսուհետ` օրենք ) 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված կրթական ծրագրեր ունեցող ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մրցութային հիմունքներով կարող է իրականացվել բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական անվճար կրթություն` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածում`

1) 4-րդ մասի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1) բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար` առնվազն 4 տարվա, ոստիկանական մասնագիտությունների համար` առնվազն երեք տարվա.».

2) 6-րդ մասի չորրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիայի գործողությունը կասեցված և (կամ) դադարեցված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (կամ դրանց մասնագիտությունների) սովորողները կարող են մասնակցել պետական և համապատասխան մասնագիտություններով հավատարմագրված կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ընթացիկ և (կամ) ամփոփիչ ատեստավորմանը` կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով:»:

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածում`

1)1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ընդունելությունը բակալավրի կրթական ծրագրում իրականացվում է առնվազն միջնակարգ կրթություն ունեցող անձանց դիմումներով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:».

2) 4-րդ մասը «հաշվառմամբ» բառից հետո լրացնել «` համաձայն կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի» բառերով.

3) 5-րդ մասի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը, ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի, սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:»:

Հոդված 4. Օրենքի 17-րդ հոդվածում`

1) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. Կրթությունը ընդհատած նախկին սովորողը, անկախ ընդհատման պատճառից, իրավունք ունի վերականգնելու իր ուսանողական իրավունքները, բացառությամբ առաջին կուրսի առաջին կիսամյակում կրթության ընդհատման:».

2) 7-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորողները կարող են միավորվել ուսանողական խորհուրդներում, ուսանողական գիտական ընկերություններում և ուսանողական այլ կազմակերպություններում: Ուսանողական խորհուրդների և ուսանողական գիտական ընկերությունների ստեղծման և գործունեության կարգը հաստատում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը: Ուսանողական խորհուրդների և ուսանողական գիտական ընկերությունների գործունեությունը ֆինանսավորվում է ուսումնական հաստատության արտաբյուջետային միջոցների հաշվին: Ֆինանսավորման չափը սահմանում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարման խորհուրդը:»:

Հոդված 5. Օրենքի 19-րդ հոդվածում 4-րդ մասի 1-ին նախադասությունը «կնքվում է» բառից հետո լրացնել «մինչև» բառով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 21-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի՝

ա. 7-րդ և 8-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիմորդների ընդունելության կարգի և գիտելիքների գնահատման միասնական համակարգի հաստատումը.

8) բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների շարժունության կարգի սահմանումը.».

բ. 10-րդ կետում «որակավորումների» բառից հետո լրացնել «ընդհանրական բնութագրերի և» բառերով.

2) 2-րդ մասի`

ա. 1-ին կետի «չափորոշիչների մշակումն ու հաստատումը» բառերը փոխարինել «չափորոշիչների և որակավորումների բնութագրերի մշակումն ու հաստատումը` ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանների» բառերով,

բ. 8-րդ կետի «հեռավար (դիստանցիոն) և դրսեկության (էքստեռնատի)» բառերը հանել.

3) 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ կետերով.

«9) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիմորդների ընդունելության և գիտելիքների գնահատման միասնական համակարգի ու սկզբունքների մշակումը.

10) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի հաստատումը.

11) բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հեռակա ուսուցման ընդունելության և մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգերի հաստատումը:»:

Հոդված 7. Օրենքի 26-րդ հոդվածում 3-րդ մասի «2010» թիվը փոխարինել «2011» թվով:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


4 մարտի 2011թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-6-Ն