«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

 

 

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       օգոստոսի 6-ին

 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)   15-րդ հոդվածի աղյուսակի 31-րդ կետի 1-ին ենթակետում  «2-րդ և 3-րդ» բառերը փոխարինել «2-րդ, 2.1-ին և 3-րդ» բառերով:

 

Հոդված 2..Oրենքի 15-րդ հոդվածի աղյուսակի 31-րդ կետում լրացնել հետևյալ բո-վանդակությամբ 2.1-ին ենթակետ՝

«

2.1) բնակարանների, անհատական բնակելի տների, բնակելի կառու-ցապատման հողամասերի միավորի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար, բացառությամբ սույն կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված դեպքերի`

բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

բազային տուրքի քսանապատիկի չափով

բազային տուրքի երեսնապատիկի չափով

բազային տուրքի հիսնապատիկի չափով

                                                                                                                             »:

 

Հոդված 3. Օրենքի 15-րդ հոդվածի աղյուսակի 31-րդ կետի 7-րդ ենթակետում  «8-րդ և 9-րդ» բառերը փոխարինել «8-րդ, 8.1-ին և 9-րդ» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 15-րդ հոդվածի աղյուսակի 31-րդ կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-ին ենթակետ՝

 

8.1) բնակարանների, անհատական բնակելի տների, բնակելի կառուցապատման հողամասերի միավորի և դրանց նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք տրամադրելու համար, բացառությամբ սույն կետի 9-րդ ենթակետով սահմանված դեպքերի`

 

բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

բազային տուրքի քսանապատիկի չափով

:                                                                                                                                    

Հոդված 5..Օրենքի 29-րդ հոդվածի  հինգերորդ մասում «կետի 1-14-րդ ենթա-կետերով» բառերը փոխարինել «կետով» բառով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 29-րդ հոդվածի  վեցերորդ մասում «ամրակայված գույքի» բառերից հետո լրացնել «,ինչպես նաև մինչև 2001 թվականի հունվարի 1-ը ձեռքբեր-ված անշարժ գույքի» բառերը:

 

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                Ա.         ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

               

 

      2021 թ. օգոստոսի 16

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-96-Ն