«Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       հունիսի 30-ին

 

 

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ

ՀԱՄԱՐ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» 1999 թվականի հոկտեմբերի 12-ի ՀՕ-73 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 21-րդ հոդվածում «դատարան» բառը փոխարինել «Արցախի Հանրա-պետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն» բառերով:

 

Հոդված>2. Օրենքի 23-րդ հոդվածում «դատական կարգով» բառերը փոխարինել «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. հուլիսի 21

Ստեփանակերտ

ՀՕ-88-Ն