Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       հունիսի 30-ին

 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված  1. 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Վարչական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված  2. Օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանա-չել:

 

Հոդված  3. Օրենսգրքի 27-րդ գլուխն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված  4. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ

                                                                                                                         

1. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո վճարման կարգադրություններ արձակելու պահանջով հայցադիմումներ դատարան չեն կարող ներկայացվել։ Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը դատարանում ստացված, ինչպես նաև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց առաջ փոստով առաքված, սակայն սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո դատարանում ստացված  կամ  ներկայացված  վճարման կարգադրություններ արձակելու վերաբերյալ

հայցադիմումները  քննում է  դատարանըՎարչական դատավարության  օրենսգրքի  27-րդ գլխով սահմանված կարգով։

2. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը դատարան ներկայացված, սակայն դատարանի կողմից դեռևս վարույթ չընդունված՝ վարչական ակտի հիման վրա ֆիզի-կական կամ իրավաբանական անձից բռնագանձում իրականացնելու վերաբերյալ հայցադիմումները վերադարձվում են վարչական մարմին:

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջոր-դող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝           

                                                                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. հուլիսի 21

Ստեփանակերտ

ՀՕ-81-Ն