Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                               մայիսի 27-ին

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

            Հոդված 1.Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մա-սին» 2021 թվականի փետրվարի 11-ի ՀՕ-14-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվա-ծի 1-ին կետի`

1) ա» ենթակետում  «85,217,142.6» թիվը  փոխարինել «92,984,519.3» թվով.

2) բ» ենթակետում «133,328,442.5» թիվը փոխարինել «244,679,827.1» թվով.

3) գ» ենթակետում «48,111,299.9» թիվը փոխարինել «151,695,307.8» թվով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխու-թյունները.

                                                                  Գումարը

      (հազար դրամներով)                                     

 

                                                      

Ցուցանիշների փոփոխությունը

 

1.  Եկամուտների գծով

7,767,376.7

 

2.  Ծախսերի գծով

111,351,384.6

 

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

103,584,007.9

 ::

 

 

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխու-թյունները.

                                                              

                                                                 Գումարը

        (հազար դրամներով)

    

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

103,584,007.9

 

այդ թվում`

 

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

103,584,007.9

:

 

Հոդված 4. Օրենքի 4-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխու-թյունները.

                                                               Գումարը

       (հազար դրամներով)

     

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7,767,376.7

 

այդ թվում`

 

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

6,000,000.0

 

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

1,667,376.7

 

Այլ եկամուտներ

100,000.0

:

 

Հոդված 5. Օրենքի 5-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխու-թյունները.

                                                                                                                       Գումարը

                                                                                                            (հազար դրամներով)

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`

111,351,384.6

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

6,475,484.6

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

75,484.6

 

 

 

1

Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում

75,484.6

 

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 

 

7

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

6,400,000.0

 

 

 

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

6,400,000.0

 

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

1,901,400.0

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

1,901,400.0

 

 

 

2

Ազգային անվտանգություն

1,901,400.0

 

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9,300,000.0

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

4,000,000.0

 

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

4,000,000.0

 

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

4,000,000.0

 

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

4,000,000.0

 

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,300,000.0

 

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,300,000.0

 

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3,000,000.0

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

3,000,000.0

 

 

 

1

Ջրամատակարարում

3,000,000.0

 

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

80,674,500.0

 

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

80,674,500.0

 

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

80,674,500.0

 

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

10,000,000.0

 

 

2

 

Այլ  ծախսեր

10,000,000.0

 

 

 

1

Այլ  ծրագրեր

10,000,000.0

:

 

Հոդված 6. Օրենքի 6-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխու-թյունները.

 

                                                     

                                                                                                         Գումարը             

(հազար դրամներով)       

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

111,351,384.6

 

այդ թվում՝

 

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

98,349,086.6

 

այդ թվում՝

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

62,782.9

 

այդ թվում՝

 

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

62,782.9

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

2,242,303.7

 

այդ թվում՝

 

 

Շարունակական ծախսեր

3,475.7

 

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

2,408.0

 

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

2,233,025.0

 

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

752.0

 

Նյութեր (ապրանքներ)

2,643.0

 

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

6,400,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

 - Ներքին տոկոսավճարներ

6,400,000.0

 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

7,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

7,000,000.0

 

որից`

 

 

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

7,000,000.0

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

79,442,500.0

 

այդ թվում՝

 

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

79,442,500.0

 

այդ թվում՝

 

 

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

1,442,500.0

 

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

78,000,000.0

 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

3,201,500.0

 

այդ թվում՝

 

 

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

100.0

 

Այլ ծախսեր

3,201,400.0

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13,002,298.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

13,002,298.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

13,002,298.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12,850,000.0

 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

2,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

 - Վարչական սարքավորումներ

2,000.0

 

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

150,298.0

 

այդ թվում՝

 

 

 - Ոչ-նյութական հիմնական միջոցներ

298.0

 

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

150,000.0

:

 

Հոդված 7. Օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել փոփոխություն-ներ և լրացումներ՝  համաձայն սույն օրենքի N 1 հավելվածի:

Հոդված 8. Օրենքի N 3 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համաձայն սույն օրենքի N 2 հավելվածի:

Հոդված 9. Սույն օրենքի NN 1 և 2 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                       

 

 

                                                                                     Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ                                                                                           

 

 

        2021 թ. հունիսի 3

Ստեփանակերտ

ՀՕ-73-Ն

 

 

 

        Հավելված N 1
           
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
          հազար դրամով
Բաժին Խումբ Դաս   Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները Ցուցանիշների փոփոխությունը  
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
111 351 384,6
01     0100 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 6 475 484,6
  1   0110 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, ‎պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ 75 484,6
    1 0111 Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում  75 484,6
      03 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 75 484,6
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի ՀՀ-ում Արցախի Հանրապետության  կառավարության օպերատիվ շտաբ առանձնացված ստորաբաժանում 75 484,6
  7     Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 6 400 000,0
    1   Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 6 400 000,0
      01 Ներգրավված փոխառու միջոցների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ) 6 400 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 6 400 000,0
03     0300 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 1 901 400,0
  1   0310 Հասարակական կարգ և անվտանգություն 1 901 400,0
    2 0312 Ազգային անվտանգություն 1 901 400,0
      01 Ազգային անվտանգության ապահովում 1 901 400,0
        ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայություն 1 901 400,0
04     0400 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 9 300 000,0
  1   0410 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ 4 000 000,0
    1 0411 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ  4 000 000,0
      05 Աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամին 4 000 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 4 000 000,0
  2   0420 Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն 4 000 000,0
    1 0421 Գյուղատնտեսություն  4 000 000,0
      10 Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին 3 000 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 3 000 000,0
      11 Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր 1 000 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 1 000 000,0
  9     Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 1 300 000,0
    1   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 1 300 000,0
      04 Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսեր 1 300 000,0
        ԱՀ կառավարություն 1 300 000,0
06     0600 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 3 000 000,0
  3   0630 Ջրամատակարարում 3 000 000,0
    1 0631 Ջրամատակարարում  3 000 000,0
      02 Ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների վերանորոգում, վերականգնում և պահպանում 3 000 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 3 000 000,0
10     1000 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 80 674 500,0
  7   1070 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  80 674 500,0
    1 1071 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  80 674 500,0
      04 Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման նպատակով իրականացվող միջոցառումներ 3 674 500,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 3 674 500,0
      05 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների հետևանքով ծանր ֆինանսատնտեսական վիճակում հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների կատարման և կրած վնասների պետական աջակցություն 77 000 000,0
        ԱՀ կառավարություն 77 000 000,0
11     1100 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 10 000 000,0
  2     Այլ  ծախսեր 10 000 000,0
    1   Այլ  ծրագրեր 10 000 000,0
      02 Կապիտալ ներդրումներ 10 000 000,0
        ԱՀ կառավարություն 10 000 000,0

 

 

  Հավելված  N2
   
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2021  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  հազար դրամով
Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները Ցուցանիշների փոփոխությունը  
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ               103 584 007,9
այդ թվում`  
 Փոխառու զուտ միջոցներ               103 584 007,9
այդ թվում`  
Վարկերի և փոխատվությունների ստացում                 108 354 007,9
Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում                   (4 770 000,0)