«Արցախի հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                                                    Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                  մայիսի 27-ին

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀՕ-94 օրենքի 55-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բո-վանդակությամբ «21-ին» և «22-րդ» մասերով.

«21. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն Արցախի Հանրապետության 2022-2024 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր չի կազմում:

22. Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծի կազմման գործընթացի վրա չի տարածվում սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասիբևգկետերի, ինչպես նաև 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասիակետի, 3-12-րդ մասերի և 14-րդ մասի դրույթների գործողությունը` Արցախի Հանրապետության 2022-2024 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմման, հաստատման, վերջինիս ցուցանիշների հրապարակման ու կիրառման գործընթացին վերաբերող մասով:»:

 

  Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

        

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                 

 

                                                                                              Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

       2021 թ. հունիսի 3

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-74-Ն