«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

 Ընդունված  է 2021 թվականի

    մայիսի 27-ին            

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մա-սին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի N 2 հավելվածում «Գլխավոր դատախազության բաժնի պետ, հատուկ քննչական բաժնի պետ, զինվորական դա-տախազի տեղակալ 7.50» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տող՝

«

Գլխավոր դատախազության բաժնի պետի տեղակալ

7.10

                                                                                                                »:

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                              

 

 

                                                                                     Ա.       ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 2021 թ. հունիսի 3

Ստեփանակերտ

ՀՕ-71-Ն