«Աուդիտորական գործունեության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2015թ. դեկտեմբերի 23-ին

Հոդված 1. «Աուդիտորական գործունեության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի հոկտեմբերի 22-ի ՀՕ-69 օրենքի 26-րդ հոդվածի      1-ին մասի «ա» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ա) կազմակերպությունն ունի առնվազն երեք աշխատող աուդիտորներ.»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

  2015թ. դեկտեմբերի 29

  Ստեփանակերտ

  ՀՕ-62-Ն