«Հյուպատոսական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                ապրիլի  22-ին

 

«ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հյուպատոսական ծառայության մասին» 2005 թվականի սեպտեմ-բերի 14-ի ՀՕ-218 օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբա-գրությամբ`

«4. Հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարն իրականացնում է իր հյուպատո-սական տարածաշրջանում մշտապես բնակվող և ժամանակավորապես գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների հյուպատոսական հաշվա-ռում, ինչն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունն ապահովելու, արտակարգ իրավիճակ-ներում աջակցություն ցուցաբերելու, քաղաքացիների կողմից իրենց պարտականու-թյունների կատարումը դյուրացնելու, ինչպես նաև բնակչության պետական ռե-գիստրում մշտական բնակության միայն մեկ վայրի հասցեով հաշվառելու նպատակով:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                  

         Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

2021 թ. մայիսի

Ստեփանակերտ

ՀՕ-65-Ն