«Ձերբակալված եվ կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի

  ապրիլի 22-ին            

 

 

«ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» 2008 թվականի ապրիլի 16-ի ՀՕ-27 օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետով.

«5) ստանալ նույնականացման քարտ՝ «Նույնականացման քարտերի մասին» օրենքով սահմանված կարգով:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`  

                                                                                            Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. մայիսի

Ստեփանակերտ

ՀՕ-67-Ն