«Հեռուստատեսության եվ ռադիոյի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

 

      Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                            մարտի 25-ին

 

«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

          ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 2006 թվականի դեկ-տեմբերի 6-ի ՀՕ-5 օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերությունում «Օտար լեզուներով» բառերից հետո ավելացնել «(բացառությամբ ռուսաց լեզվով)» բառերը:

 

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

     ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                      

     ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                  

         Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-58