«Լեզվի մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

 

 

                                                                                               Ընդունված  է 2021 թվականի

                                                                մարտի 25-ին

 

«ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Լեզվի մասին» 2013 թվականի ապրիլի 25-ի ՀՕ-12-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածում.

  1. 2-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական լեզուներն են  գրական հայերենը և ռուսերենը:».

  1. 8-րդ մասում ռուսաց լեզվի և այլ բառերը փոխարինել օտար բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածում պաշտոնական լեզու հասկացությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«պաշտոնական լեզու՝ պաշտոնական գործառույթներին և հասարակության գրական ու գիտական պահանջներին ծառայող լեզու.»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «հայոց լեզվի» բառերից հետո լրացնել «(կամ ռուսաց լեզվի)» բառերը:

 

Հոդված 4.  Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

          1) 1-ին կետում «հայերենով՝» բառը փոխարինել «հայերենով, ըստ անհրաժեշ-տության` նաև ռուսերենով՝» բառերը, իսկ «հայոց» բառը փոխարինել «տվյալ» բառով.

          2)  2-րդ կետում «ոչ հայերեն» բառերից հետո լրացնել «(բացառությամբ ռուսե-րենի)» բառերը:

 

Հոդված 5.  Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը խրախուսում է հայերեն և ռուսե-րեն լեզուներով հրատարակությունները, մամուլը, ինչպես նաև հայերեն և ռուսերեն դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների, տեղեկատու, գիտամեթոդական, գիտա-հանրամատչելի գրականության ստեղծումը:»:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                          

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                              

    Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-57