«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

 

         

                                                                                                Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                           մարտի 25-ին

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ հոդվածի աղյուսակում 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

« 8. կրթության բնագավառ

 

 

ա) նախադպրոցական կրթական ծրագրերի իրականացում

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

բ) տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացում

բազային տուրքի
15-ապատիկի չափով

գ) հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացում

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

դ) միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացում

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

ե) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)

կրթական ծրագրերի իրականացման համար

բազային տուրքի

30-ապատիկի չափով

զ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրակա-նացման համար

բազային տուրքի

150-ապատիկի չափով

է) բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացման համար` տարեկան

բազային տուրքի
300-ապատիկի չափով

ը) մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման

համար` տարեկան

բազային տուրքի

300-ապատիկի

                   չափով            »:

 

 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                            

 

                                                                                                Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-56