«Հանրակրթության մասին» օրենքում լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

 

              

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                              մարտի 25-ին

 

 

«ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

   Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ՀՕ-2-Ն օրենքիայսուհետ` Օրենք 3-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակու-թյամբ 6.1-ին և 6.2-րդ կետերով.

«6.1) հեռավար (դիստանցիոն) կրթություն՝ կրթական ծրագրի իրականացման ձև, որի շրջանակներում անմիջական և ոչ անմիջական ուսուցման գործընթացը սովո-րողի և ուսուցչի միջև իրականացվում է հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլո-գիաների և հեռահաղորդակցության միջոցներով, սակայն հիմնական հանրակրթա-կան ծրագրերի կազմակերպման ընթացքում կարող է կիրառվել կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով՝ բացառիկ դեպքերում և որո-շակի ժամկետով.

6.2) կրեդիտային համակարգ՝ միջնակարգ կրթության ուսումնական գործըն-թացի կազմակերպման, սովորողների ուսումնական առաջադիմության ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատման, կրթական ծրագրերի յուրացման կրեդիտների միջոցով չափ-ման, հաշվառման և փոխանցման համակարգ.»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 13-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրու-թյամբ.

«13. Մրցույթի ժամանակ տնօրենի թեկնածուի հետ խորհուրդն անցկացնում է հարցազրույց՝ տվյալ հավակնորդի ներկայացրած զարգացման ծրագրի շրջանակում:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 16-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մասով.

«1.1. Սովորողների ընդունելությունը կազմակերպելիս առաջնահերթություն տր-վում է՝

1) տվյալ դպրոցում սովորող քույր, եղբայր ունեցող երեխաներին.

2) տվյալ դպրոցի աշխատակիցների երեխաներին:»:

 

        Հոդված 4. Օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետից հանել «և կրթության ձևը» բառերը:

 

Հոդված 5. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1 15-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«15) սահմանում է ուսումնական հաստատությունների` պետական բյուջեի միջոց-ներից ֆինանսավորման կարգը, պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրերի ֆի-նանսավորման սկզբունքները և մեթոդաբանությունը.».

2 լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.1-ին կետ.

«17.1) սահմանում է պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացա-հայտման և ուղղորդման կարգը.»:

 

Հոդված 6. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) 24-րդ  կետի  «հանրապետական»  բառից  հետո  լրացնել  «և դպրոցական» բառերը.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 25.2-25.7-րդ կետեր.

25.2) սահմանում է միջնակարգ կրթության կրեդիտային համակարգի ներդրման և գործարկման կարգը.

25.3) սահմանում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հեռա-վար (դիստանցիոն) կրթության կազմակերպման կարգը.

25.4) սահմանում է ուսումնական հաստատություններում գործածվող փաստա-թղթերի ցանկը և հաստատում դրանց լրացման (գործածման) կարգերը.

25.5) սահմանում է «Տարվա լավագույնները» մրցույթի անվանակարգերը, դրանց պահանջները և անցկացման կարգերը.

25.6) սահմանում է հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում երկարօրյա ուսուցման կազմակերպման կարգը.

25.7) հաստատում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատես-ված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման գործակիցները և նորմատիվները, ֆինանսավորման կարգերը::

 

Հոդված 7. Օրենքի 38-րդ հոդվածում՝

1 5-րդ մասի «2020» թիվը փոխարինել «2023» թվով.

2 լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ մաս.

«8. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6.2-րդ կետով սահմանված կրեդի-տային համակարգը ներդրվում է միայն միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանում   (10-12-րդ դասարաններ):»:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

       

 

         ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            

         

                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-55