«Հանրակրթության մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                մարտի 25-ին 

    

«ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 23-ի     ՀՕ-2-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառով։

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի «դ» ենթակետում «միջ-կառավարական կամ միջգերատեսչական համաձայնագրի» բառերը փոխարինել «միջազգային պայմանագրի» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 6.1-ին մասի երկրորդ պարբերության «միջ-պետական, միջկառավարական համաձայնագրերով» բառերը փոխարինել «միջազ-գային պայմանագրերով» բառերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                             

                                                                                               Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-49