«Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                      մարտի  25-ին

    

«ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Երեխայի իրավունքների մասին» 2008 թվականի մայիսի 14-ի ՀՕ-28 օրենքի 2-րդ հոդվածի երկրորդ նախադասությունը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառով։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-46-Ն