«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                     մարտի  25-ին

    

«ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» 2015 թվականի փետրվարի 26-ի ՀՕ-7-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառը։

 

 Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում «միջպետական համաձայնագրերին» բառերը փոխարինել «միջազգային պայմանագրերին» բառերով։

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-44