«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություն կատարելու մասին

 

       Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                               մարտի 25-ին   

    

«ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» 2011 թվականի հոկտեմբերի 26-ի ՀՕ-59-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառը։

 

Հոդված 2. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասում «միջպետական» բառը փոխա-րինել «միջազգային» բառով։

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

      Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-42-Ն