«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

      Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                              մարտի 25-ին

    

«ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» 2003 թվականի հունիսի 18-ի ՀՕ-59 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 5-րդ հոդվածի երկրորդ պարբե-րությունում  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառը։

 

 Հոդված 2. Օրենքի 27-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունում և 28-րդ հոդվածում «միջպետական» բառը փոխարինել «միջազգային» բառով։

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

  Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-41