«Հիդրոօդերեվութաբանական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

       Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                     մարտի 25-ին

    

«ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հիդրոօդերևութաբանական գործունեության մասին» 2003 թվա-կանի փետրվարի 26-ի ՀՕ-40 օրենքի 17-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունում «միջպետական համաձայնագրերի» բառերը փոխարինել «միջազգային պայմանա-գրերի» բառերով։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

     Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-40