«Փախստականների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

       Ընդունված  է 2021 թվականի         

                                                       մարտի  25-ին    

    

«ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Փախստականների մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-80 օրենքի 3-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                               

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-38