«Թմրամիջոցների եվ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

   Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                             մարտի  25-ին    

    

«ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» 2003 թվականի հոկտեմբերի  22-ի  ՀՕ-70  օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 26-րդ հոդվածում «համաձայնագրերին» բառը փոխարինել «պայմանագրերին» բառով։

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

  Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-37