«Թափոնների մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություն կատարելու մասին

 


 

  Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                    մարտի 25-ին

    

«ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Թափոնների մասին» 2005 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-198 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունում «Եթե Լեռնային Ղարա-բաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառը։

 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի «ժզ» կետից հանել «միջգերատեսչական» բառը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-36