«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

 

Ընդունված է 2021 թվականի       

                                                                                                մարտի 25-ին

    

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» 2006 թվականի մարտի 22-ի ՀՕ-278 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերու-թյունում «միջազգային պայմանագրերով սահմանված» բառերից առաջ լրացնել «վավե-րացրած» բառը:

 

Հոդված 2.  Օրենքի 25-րդ հոդվածի 7-րդ մասի «բ» կետում «միջպետական» բառը փոխարինել «միջազգային» բառով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 

       Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-34