«Մանկապատանեկան սպորտի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                 մարտի 25-ին   

 

    

«ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» 2007 թվականի սեպտեմ-բերի 5-ի ՀՕ-81 օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասում «միջկառավարական համա-ձայնագրերի ու» բառերը փոխարինել «միջազգային» բառով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

      Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-32