«Ճանապարհային երթեվեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                 մարտի 25-ին 

    

 

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» 2007 թվականի սեպտեմբերի 5-ի ՀՕ-83 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «ա» կետում «միջպետական համաձայնագրերի» բառերը փոխարինել «միջազգային պայմանագրերի» բառերով։

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

     Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-31