«Էլեկտրոնային փաստաթղթի եվ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություն կատարելու մասին

 

    Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                          

 մարտի  25-ին

 

    

«ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» 2005 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-204 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 10-րդ հոդվածի   երկրորդ պարբերությունում «Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառը։

 

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի հինգերորդ պարբերությունում «միջպետական» բառը փոխարինել «վավերացված միջազգային» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

    Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-30