«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2015թ. նոյեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի հունիսի 20-ի ՀՕ-62 օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«գ) կազմակերպության լուծարումը.»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2015թ. դեկտեմբերի 4

Ստեփանակերտ

ՀՕ-50-Ն