«Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2015թ. դեկտեմբերի 23-ին

Հոդված 1. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի փետրվարի 12-ի ՀՕ-52 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին պարբերությունում «50» թիվը փոխարինել «20» թվով, իսկ «ամբողջ գումարի չափով» բառերը` «40 տոկոսի չափով» բառերով:

 

Հոդված 2.

  1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից:

2.Օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին պարբերության դրույթները կիրառվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո հայտնաբերված խախտումների մասով:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                                                   Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

  2015թ. դեկտեմբերի 29

  Ստեփանակերտ

  ՀՕ-69-Ն