2021 թ. ԱՀ պետական բյուջեի մասին

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                           փետրվարի  11-ին

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա. եկամուտների գծով` 85,217,142.6 հազար դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով` 133,328,442.5 հազար դրամ (առանց միջբյուջետային փոխան-ցումների),

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)`  48,111,299.9 հազար դրամ.

2) Արցախի Հանրապետության համայնքների 2021 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա. եկամուտների  գծով`  3,916,585.4 հազար դրամ  (ներառյալ` պետական  բյուջեից  ստաց-վող պաշտոնական դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով` 3,916,585.4 հազար դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեն`    

 

                                                      

Գումարը

(հազար դրամներով)

1.  Եկամուտների գծով

84,230,713.9

2.  Ծախսերի գծով

132,342,013.8

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

48,111,299.9

 

 

 

 

 

Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆի-ցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`     

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

48,111,299.9

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

48,111,299.9

        

Հոդված 4. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

19,450,000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

17,000,000.0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

2,400,000.0

Այլ եկամուտներ

50,000.0

 

  Հոդված 5. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը            (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

132,342,013.8

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

15,408,878.9

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

7,123,548.7

 

 

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

4,608,378.4

 

 

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

1,472,909.7

 

 

3

Արտաքին հարաբերություններ

1,042,260.6

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

473,280.0

 

 

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

144,677.1

 

 

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

267,278.1

 

 

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

61,324.8

 

4

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

74,715.3

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

74,715.3

 

6

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

807,178.2

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

807,178.2

 

7

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

4,000,000.0

 

 

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

4,000,000.0

 

8

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,930,156.7

 

 

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,930,156.7

02

 

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1,000,000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

2

 

Քաղաքացիական պաշտպանություն

1,000,000.0

 

 

1

Քաղաքացիական պաշտպանություն

1,000,000.0

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

10,053,319.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

6,554,467.9

 

 

1

Ոստիկանություն

3,353,869.9

 

 

2

Ազգային անվտանգություն

3,200,598.0

 

2

 

Փրկարար ծառայություն

1,763,427.2

 

 

1

Փրկարար ծառայություն

1,763,427.2

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

821,855.5

 

 

1

Դատարաններ

661,629.9

 

 

2

Իրավական պաշտպանություն

160,225.6

 

4

 

Դատախազություն

558,654.1

 

 

1

Դատախազություն

558,654.1

 

7

 

Նախաքննություն

354,915.2

 

 

1

Նախաքննություն

354,915.2

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

23,205,968.8

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

5,040,042.7

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

5,040,042.7

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

5,178,515.0

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

5,178,515.0

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

12,000,000.0

 

 

5

Էլեկտրաէներգիա

12,000,000.0

 

5

 

Տրանսպորտ

182,111.2

 

 

1

Ճանապարհային տրանսպորտ

20,000.0

 

 

4

Օդային տրանսպորտ

162,111.2

 

7

 

Այլ բնագավառներ

212,596.9

 

 

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

202,596.9

 

 

3

Զբոսաշրջություն

10,000.0

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

592,703.0

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

592,703.0

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

248,489.3

 

 

 

այդ թվում`

 

 

4

 

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

66,662.0

 

 

1

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

66,662.0

 

6

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

181,827.3

 

 

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

181,827.3

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

739,275.4

 

 

 

այդ թվում`

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

410,000.0

 

 

1

Ջրամատակարարում

410,000.0

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

329,275.4

 

 

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

329,275.4

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

12,537,619.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

1,782,600.0

 

 

1

Դեղագործական ապրանքներ

767,600.0

 

 

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

1,015,000.0

 

2

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

4,214,332.5

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

2,130,023.5

 

 

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

635,958.0

 

 

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

441,413.1

 

 

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

1,006,937.9

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

3,494,903.3

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

1,595,774.3

 

 

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

731,749.8

 

 

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

1,167,379.2

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

1,133,841.2

 

 

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

1,133,841.2

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

1,911,942.7

 

 

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

1,753,769.0

 

 

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

158,173.7

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

2,699,379.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

273,458.3

 

 

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

273,458.3

 

2

 

Մշակութային ծառայություններ

1,419,828.8

 

 

1

Գրադարաններ

102,793.8

 

 

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

103,620.2

 

 

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

367,932.5

 

 

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

37,917.6

 

 

5

Արվեստ

679,087.9

 

 

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

128,476.8

 

3

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

827,092.1

 

 

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

671,178.7

 

 

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

155,913.4

 

4

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

179,000.0

 

 

1

Երիտասարդական ծրագրեր

10,000.0

 

 

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

90,000.0

 

 

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

79,000.0

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

14,675,334.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Նախադպրոցական  կրթություն

1,259,143.5

 

 

1

Նախադպրոցական կրթություն

1,259,143.5

 

2

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

9,428,986.2

 

 

1

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

9,428,986.2

 

3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

641,872.3

 

 

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

328,301.5

 

 

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

313,570.8

 

4

 

Բարձրագույն կրթություն

939,180.0

 

 

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

939,180.0

 

5

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

903,826.8

 

 

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

820,233.0

 

 

2

Լրացուցիչ կրթություն

83,593.8

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

1,029,801.3

 

 

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

1,029,801.3

 

8

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

472,524.8

 

 

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

472,524.8

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

33,892,307.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

131,439.1

 

 

1

Վատառողջություն

15,200.0

 

 

2

Անաշխատունակություն

116,239.1

 

2

 

Ծերություն

18,713,169.8

 

 

1

Ծերություն

18,713,169.8

 

3

 

Հարազատին կորցրած անձինք

240,000.0

 

 

1

Հարազատին կորցրած անձինք

240,000.0

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

8,153,436.1

 

 

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

8,153,436.1

 

5

 

Գործազրկություն

68,879.0

 

 

1

Գործազրկություն

68,879.0

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,541,775.0

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,541,775.0

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5,043,608.0

 

 

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

688,760.8

 

 

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

4,354,847.2

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

17,881,440.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

5,500,000.0

 

 

1

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

5,500,000.0

 

2

 

Այլ ծախսեր

12,381,440.7

 

 

1

Այլ ծրագրեր

12,381,440.7

                                     

Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` ըստ բյուջետային ծախ-սերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

        

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Գումարը                (հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

132,342,013.8

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

120,217,365.8

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

14,183,155.7

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

14,183,155.7

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

13,789,708.6

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

1,078,591.1

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

324,081.1

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

10,032,179.5

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

328,295.6

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

225,776.9

Նյութեր (ապրանքներ)

1,800,784.4

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

4,000,000.0

այդ թվում՝

 

 - Ներքին տոկոսավճարներ

4,000,000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

27,247,127.7

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

27,227,127.7

Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին

20,000.0

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

11,783,545.5

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

825.2

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

11,782,720.3

որից`

 

 - Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին

 

 - Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

2,930,156.7

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

785,489.8

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին

346,310.9

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

7,720,762.9

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

35,822,976.2

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

17,234,191.8

այդ թվում՝

 

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

178,000.0

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից

944,800.0

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

5,266,000.0

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

1,990,000.0

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

140,982.9

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

557,396.0

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

8,157,012.9

Կենսաթոշակներ

18,588,784.4

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

18,588,784.4

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

13,390,852.1

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

147,552.6

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

26,763.3

Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ

100.0

Այլ ծախսեր

7,716,436.2

Պահուստային միջոցներ

5,500,000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12,124,648.0

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

12,144,648.0

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

12,144,648.0

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

10,455,150.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

1,493,500.0

այդ թվում՝

 

- Տրանսպորտային սարքավորումներ

 

 - Վարչական սարքավորումներ

138,000.0

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

1,355,500.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

195,998.0

այդ թվում՝

 

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

298.0

 - Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր

 

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

195,700.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

-20,000.0

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ`

1) 2022 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության կառա-վարությունը (այսուհետ նաև` Կառավարություն) չի շարունակի 2021 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրակա-նացումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով նախա-տեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն` մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ).

3) 2021 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատա-վարձի չափը կազմում է 63300 դրամ.

4) յուրաքանչյուր մարմնի պետական ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի գծով Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված պետական ծառա-յողների հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.

5) Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով, ըստ Կառավարության կանխատեսումների, 2021 թվականին սպասվող տնտեսման գումար-ների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

բ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատանքի վար-ձատրություն (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ,

գ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ.

6) Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան` պետական հիմնարկների համար Արցախի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտա-բյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության աշխա-տակիցների խրախուսման և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2021 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախա-հաշիվներով նախատեսվող` 2021 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումար-ների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաս-տատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատաս-խան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առան-ձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով  հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետա-կան բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների համապատասխան գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը 2021 թվա-կանին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 2021 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին:

 

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշ-խումը` ըստ Արցախի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի՝ սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.

4) 2021 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվու­թ­յան տրամադրման (գործողութ­յան ժամ­­­­­կետի երկարաձգման) պարտադիր վճարների և ռադիո­հա­ճա­խականության օգտա­գործ­ման պար­­տադիր վճար­­­ների չափերը` սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել կառավարությանը 2021 թվականին անհրաժեշտության դեպքում`

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմին-ների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատ-ված հատկացումները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական  դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանության համապատասխան մարմինների  ցանկերում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկա-մուտներն արտահայտելով Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման  մասին  հաշվետվություններում և  այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Արցախի Հանրապետության կառավա-րության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման մասով) կողմից դա­տա­րան հայ­­ցա­դիմումներ, դի­մում­ներ ու գանգատներ, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռա­բեկ բողոքներ ներ­կա­յացնելիս, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրա­մադր­վող փաստա­թղ­թե­­րի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար` «Պետական տուրքի մասին» օրեն­քով սահմանված վճա­րումները, ինչպես նաև դատական ակ­տերի հի­­ման վրա հօ­գուտ պետական բյուջեի պետական հիմնարկներից բռնագանձված պե­­տա­կան տուր­քի գու­մարների վճարումները,

բ. Արցախի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Արցախի Հանրա-պետության պետական կառավարման մարմիններում և պետական հիմնարկներում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստու-գումների և վերստուգումների արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճա-րումները,

գ. Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքին համապա-տասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական (բյու-ջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմա-կերպման նպատակով` Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարու-թյան աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալու-թյունում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի նկատմամբ իրա­վունք­­ների գրանցում կատարելու համար Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումները,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմե-քենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքե-նայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերա-գրանցման համար Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը,

ե. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայություններիործողությունների) մատու-ցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (մեկ անգամ) Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճա-րումները,

զ. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձա-զերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած բնակավայրերի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից  Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ անձանց փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը.

4) Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով և փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել սույն օրենքի NN 2, 3 հավելվածներում և N 1 հա­վելվածի համապատասխան  աղյուսակ-ներում.

5) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային եկամուտների` ըստ դրանց ձևավորման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների գծով սահ­ման­ված համապա­տաս­խան գու­մար­ները պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերա­զան­ցած՝ լրացուցիչ ստաց­ված եկա­մուտ­ների գումարի չափով ավելացնել սույն օրեն­քի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատ­ված բյու­ջե­տա­յին եկա­մուտների գումարները, ինչպես նաև ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատար­վելիք բյու­ջե­տա­յին ելքերի պատկանելության` համա­պա­­տասխան փոփոխության ենթարկել բյուջե­տային ծախ­սե­րի ֆինանսավորման համար սույն օրեն­քի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաս­տատ­ված բյու­ջե­տա­յին հատկացումների գու­մար­ները և N 1 հավելվածով նախատեսված կամ նույն հա­վել­վա­ծում լրացվող որևէ ծախսային ծրագ­րի գծով սահ­ման­ված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդ­վա­ծով հաս­տատ­ված դեֆիցիտի (պակա­սուրդի), սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավել­վա­ծով սահ­ման­ված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբյուրների և դրանց տար­րե­րի հա­մա­պա­տաս­խան գումարները (անհրաժեշտու­թյան դեպ­քում լրացում կա­տա­րե­լով այդ տար­րերի կազ­­մում)՝ դրանց օգտագործումն իրականացնելով «Արցախի Հան­րա­պե­տու­թ­յան բյու­ջե­տա­յին հա­մակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի  1-ին կե­տին հա­մա­պա­տասխան: Սույն կետի գործողությունը չի տարածվում սույն հոդ­վածի 3-րդ և 6-ր կե­տե­րով, ինչպես նաև  սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախա­տես­ված դեպքերի վրա

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատես-ված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարները, ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում այդ  գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելության՝ փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և  6-րդ  հոդվածներով  հաստատված  բյուջետային  ծախսերի  համապատասխան գու-մարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկա-ցումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինան-սավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 հավելվածով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր, ըստ պատկանելության արտացոլել նշված հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ սահմանված ծախսային ծրագրերի (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

8) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

9) բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակա­սուր­դի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերաբաշխել պե­տա­կան բյուջեի դե­ֆի­­ցի­տի (պակասուրդի) ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև  վերջիններիս առան­ձին տար­րերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով հաստատ­ված գու­մար­նե­րը, և (կամ) կատարել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբ­յուր­ների ընդհանուր գումարի ավելացմանը չհան­գեց­նող այլ հաշվեկշռված փոփո­խու­թ­յուններ և (կամ) լրա­ցումներ` դրանցից բխող հա­մա­պա­տաս­խան փոփոխություններ կատարելով սույն օրեն­քի N 3 հավելվածում.

10) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով                         հաս­տատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, բյուջետային եկամուտների                    ձևա­վոր­ման («Արցախի Հանրապետության  բյուջետային  համակարգի  մասին» օրեն­քի 18-րդ հոդվածի  1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների դա­սա­կարգման խմբերի միջև կա­տա­րել դրանց գծով սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գու­մար­նե­րի վե­րա­­բաշ­խումներ:

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջոր-դող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

2021 թ. փետրվարի 19

Ստեփանակերտ

ՀՕ-14-Ն

 

 

          Հավելված N 1
          Աղյուսակ N 1
Արցախի Հանրապետության  2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,  խմբերի և դասերի,  ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների
           
Բաժին Խումբ Դաս   Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
132 342 013,8
01     0100 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 15 408 878,9
  1   0110 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, ‎պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ 7 123 548,7
    1 0111 Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում  4 608 378,4
      01 Օրենսդիր իշխանության մարմնի պահպանում 675 044,2
        ԱՀ Ազգային ժողով 675 044,2
      02 ԱՀ հաշվեքննիչ պալատի պահպանում 154 381,6
        ԱՀ հաշվեքննիչ պալատ 154 381,6
      03 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 3 778 952,6
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմ 756 310,8
        ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմ 166 030,0
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 329 350,9
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 385 838,6
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 446 621,7
        ԱՀ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ 286 827,2
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 313 086,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 175 894,6
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 124 051,2
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 168 936,5
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 164 969,8
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 104 318,9
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 103 637,0
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 253 079,4
    2 0112 Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ  1 472 909,7
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  1 367 459,7
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 505 288,8
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 862 170,9
      02 Ակցիզային դրոշմանիշերի և դրոշմապիտակների ձեռքբերում 60 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 60 000,0
      03 Ընդհանուր օգտագործման ձևաթղթերի ու  խիստ հաշվառման փաստաթղթերի պատրաստման  ծախսեր 2 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 2 000,0
      04 Ֆինանսական կառավարման համակարգի վճարահաշվարկային ծառայություններ 43 450,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 20 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 23 450,0
    3 0113 Արտաքին հարաբերություններ  1 042 260,6
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  992 260,6
        ԱՀ արտաքին գործերի նախարարություն 868 293,2
        ՀՀ-ում ԱՀ մշտական ներկայացուցչություն 123 967,4
      02 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ 50 000,0
        ԱՀ կառավարություն 50 000,0
  3   0130 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 473 280,0
    1 0131 Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ  144 677,1
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  103 677,1
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 103 677,1
      02 Քաղաքացիական ծառայության  կադրերի ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության հետ կապված ծախսեր 40 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 40 000,0
      03 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի կարգաբերում 1 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 1 000,0
    2 0132 Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ  267 278,1
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  225 348,1
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 225 348,1
      02 Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ 26 243,3
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 26 243,3
      03 Աշխատուժի հետազոտություններ 15 686,7
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 15 686,7
    3 0133 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  61 324,8
      01 Պաշտոնական տեղեկագրի հրատարակման ծախսեր 11 000,0
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 11 000,0
      02 Պետական աջակցություն «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 50 324,8
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 50 324,8
  4   0140 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 74 715,3
    1 0141 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք  74 715,3
      01 Գիտություն 38 025,6
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 38 025,6
      02 Պետական աջակցություն «Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 36 689,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 36 689,7
  6   0160 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 807 178,2
    1 0161 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)  807 178,2
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 660 495,2
        ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 76 443,0
        ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով 203 663,8
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 380 388,4
      02 Պետական աջակցություն «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 35 258,5
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 35 258,5
      03 «Գեոդեզիայի, քարտեզագրման, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվեր 71 670,5
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 71 670,5
      04 Կադաստրային գործերի տրանսֆորմացում, արդիականացում, չծածկագրված անշարժ գույքի միավորների տեղադրում հերթապահ քարտեզներում 19 754,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 19 754,0
      05 Տիեզերական հանույթի տվյալների կոնվերտացիայի, արդյունքների նախնական մշակման և 1:100000 մասշտաբի բազային հիմքով ֆոտոպլան ստանալու ծրագիր 20 000,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 20 000,0
  7     Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 4 000 000,0
    1   Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 4 000 000,0
      01 Ներգրավված փոխառու միջոցների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ) 4 000 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 4 000 000,0
  8   0180 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 930 156,7
    1 0181 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 930 156,7
      01 Դոտացիաների տրամադրում համայնքների բյուջեներին  2 930 156,7
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 2 930 156,7
02     0200 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1 000 000,0
  2   0220 Քաղաքացիական պաշտպանություն 1 000 000,0
    1 0221 Քաղաքացիական պաշտպանություն 1 000 000,0
      01 Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 1 000 000,0
        ԱՀ կառավարություն 1 000 000,0
03     0300 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 10 053 319,9
  1   0310 Հասարակական կարգ և անվտանգություն 6 554 467,9
    1 0311 Ոստիկանություն 3 353 869,9
      01 Հասարակական  կարգի պահպանության ապահովում 3 145 281,5
        ԱՀ ոստիկանություն 3 145 281,5
      02 Պետավտոհամարանիշերի ձեռքբերում 9 000,0
        ԱՀ ոստիկանություն 9 000,0
      03 Արտագերատեսչական պահակության պահպանություն 199 588,4
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 199 588,4
    2 0312 Ազգային անվտանգություն 3 200 598,0
      01 Ազգային անվտանգության ապահովում 3 200 598,0
        ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայություն 3 200 598,0
  2   0320 Փրկարար ծառայություն 1 763 427,2
    1 0321 Փրկարար ծառայություն 1 763 427,2
      01 ԱՀ փրկարար ծառայության պահպանում 1 763 427,2
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 1 763 427,2
  3   0330 Դատական գործունեություն և իրավական  պաշտպանություն 821 855,5
    1 0331 Դատարաններ  661 629,9
      01 ԱՀ դատարանների պահպանում     651 272,9
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 651 272,9
      02 ԱՀ դատարանների պահուստային ֆոնդ     10 357,0
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 10 357,0
    2 0332 Իրավական պաշտպանություն 160 225,6
      01 Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի և այլ պարտավորությունների հատուցման ենթակա ծախսեր 50 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 50 000,0
      02 ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր 63 696,5
        ԱՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 63 696,5
      03 Հանրային պաշտպանի գրասենյակի պահպանում 46 529,1
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 46 529,1
  4   0340 Դատախազություն 558 654,1
    1 0341 Դատախազություն 558 654,1
      01 ԱՀ դատախազության պահպանում 558 654,1
        ԱՀ դատախազություն 558 654,1
  7   0370 Նախաքննություն 354 915,2
    1 0371 Նախաքննություն 354 915,2
      01 ԱՀ քննչական կոմիտեի պահպանում 354 915,2
        ԱՀ քննչական կոմիտե 354 915,2
04     0400 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 23 205 968,8
  1   0410 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ 5 040 042,7
    1 0411 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ  5 040 042,7
      01 Տնտեսական զարգացման ծրագրեր 608 311,1
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 582 000,2
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 10 000,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 16 310,9
      02 ԱՀ ընդերքի ուսումնասիրման ծրագիր 72 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 72 000,0
      03 Պետական աջակցություն Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը  14 956,8
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 14 956,8
      04 Պետական աջակցություն ԼՂՀ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 60 281,0
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 60 281,0
      05 Աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամին 4 000 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 4 000 000,0
      06 Պետական և համայնքային գույքի տեղեկատվության տրամադրման, հաշվառման, գույքագրման և գրանցման աշխատանքների իրականացում 35 000,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 35 000,0
      07 Պետական և համայնքային գույքի մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 8 000,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 8 000,0
      08 Պետական աջակցություն «Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 95 029,8
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 95 029,8
      09 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցություն 50 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 50 000,0
      10 Պետական աջակցություն «Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամին 96 464,0
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 96 464,0
  2   0420 Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն 5 178 515,0
    1 0421 Գյուղատնտեսություն  5 178 515,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  435 162,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 312 031,6
        ԱՀ էկոնոմիկայի և  գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության  պետական ծառայություն 123 130,4
      02  Պետական աջակցություն «Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 33 534,3
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 33 534,3
      03 Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկման գծով պետական պատվեր 20 951,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 20 951,0
      04 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում 57 500,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 57 500,0
      05 Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում 45 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 45 000,0
      06 Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ 298 643,9
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 298 643,9
      07 Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիթորինգի կազմակերպում 17 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 17 000,0
      08 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետհամարանիշերի և հատուկ  փաստաթղթերի պատվիրում 300,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 300,0
      09 Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում 10 400,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 10 400,0
      10 Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին 1 500 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 1 500 000,0
      11 Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր 2 186 030,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 2 186 030,0
      12 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում և բուսական ու կենդանական ծագմամբ հումքի և նյութերի լաբորատոր փորձաքննություն 48 793,8
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 48 793,8
      13 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ 200,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 200,0
      14 Արցախի Հանրապետությունում անասնապահության զարգացման խթանման ծրագիր 100 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 100 000,0
      15 Անասնապահության կանոնակարգում և արոտների կառավարում 120 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 120 000,0
      16 Անասնագերեզմանոցների և բիոթերմիկ հորերի կառուցում 5 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 5 000,0
      17 Գյուղատնտեսության ոլորտում նորարարության և ձեռներեցության խրախուսման դրամաշնորհային ծրագիր 100 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 100 000,0
      18 Արցախի Հանրապետությունում ոռոգման նպատակով հողօգտագործողներին աջակցման ծրագիր 200 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 200 000,0
  3   450 Վառելիք և էներգետիկա 12 000 000,0
    5 0454 Էլեկտրաէներգիա 12 000 000,0
      01 Էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարարման և կապի ծառայությունների սուբսիդավորում 12 000 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 12 000 000,0
  5   450 Տրանսպորտ 182 111,2
    1 0451 Ճանապարհային տրանսպորտ 20 000,0
      01 Պետական ֆինանսական աջակցություն նպատակային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցմանը 20 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 20 000,0
    4 0454 Օդային տրանսպորտ  162 111,2
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 149 711,2
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 149 711,2
      02 Ուղղաթիռների թռիչքների ապահովման ծախսեր 10 000,0
        ԱՀ կառավարություն  10 000,0
      03 Թռիչքային պիտանելիության ապահովման ծառայություններ 2 400,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 2 400,0
  7   0470 Այլ բնագավառներ 212 596,9
    2 0472 Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ 202 596,9
      01 Պատվիրակությունների ընդունելություններ 202 596,9
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 202 596,9
    3 0473 Զբոսաշրջություն  10 000,0
      01 ԱՀ զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 10 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 10 000,0
  9     Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 592 703,0
    1   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 592 703,0
      01 Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր -20 000,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե -20 000,0
      02 Նյութական ռեսուրսների ԱՀ պետական պահուստի ձևավորում և պահպանում 50 000,0
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 50 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Պետական պահուստ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 62 703,0
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 62 703,0
      04 Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսեր 500 000,0
        ԱՀ կառավարություն 500 000,0
05     0500 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 248 489,3
  4     Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 66 662,0
    1   Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 66 662,0
      01 Պետական աջակցություն «Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 23 361,1
        ԱՀ բնապահպանության կոմիտե 23 361,1
      02 Պետական աջակցություն «Բնապահպանական փորձաքննություն և լաբորատոր հետազոտություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 43 300,9
        ԱՀ բնապահպանության կոմիտե 43 300,9
  6   0560 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 181 827,3
    1 0561 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 181 827,3
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 181 827,3
        ԱՀ բնապահպանության կոմիտե 181 827,3
06     0600 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 739 275,4
  3   0630 Ջրամատակարարում 410 000,0
    1 0631 Ջրամատակարարում  410 000,0
      01 Խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում 200 000,0
        ԱՀ կառավարություն  200 000,0
      02 Ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների վերանորոգում, վերականգնում և պահպանում 210 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 210 000,0
  6   0660 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 329 275,4
    1 0661 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 329 275,4
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  329 275,4
        ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն 329 275,4
07     0700 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 12 537 619,7
  1   0710 Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ 1 782 600,0
    1 0711 Դեղագործական ապրանքներ 767 600,0
      01 Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում 767 600,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 767 600,0
    3 0713 Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ 1 015 000,0
      01 Կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների և պարագաների   ձեռքբերում 1 015 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 1 015 000,0
  2   0720 Արտահիվանդանոցային ծառայություններ 4 214 332,5
    1 0721 Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ 2 130 023,5
      01 Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ 2 130 023,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 2 130 023,5
    2   Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ 635 958,0
      01 Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ 446 562,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 446 562,2
      02 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 189 395,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 189 395,8
    3 0723 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ  441 413,1
      01 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 433 345,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 433 345,0
      02 6 և 12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանման ծառայություններ 8 068,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 8 068,1
    4 0724 Պարաբժշկական ծառայություններ 1 006 937,9
      01 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ 316 884,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 316 884,4
      02 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 83 273,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 83 273,3
      03 Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ 304 784,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 304 784,4
      04 Օրթեզավորման մատուցման ծառայություններ 12 010,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 12 010,0
      05 Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ 289 985,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 289 985,8
  3   0730 Հիվանդանոցային ծառայություններ 3 494 903,3
    1 0731 Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ  1 595 774,3
      01 Տեղամասային հիվանդանոցների հիվանդանոցային բուժօգնության գծով կատարած ծախսերի փոխհատուցում  125 318,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 125 318,5
      02 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ 384 773,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 384 773,4
      03 Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ 1 085 682,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 1 085 682,4
    2 0732 Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ 731 749,8
      01 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 166 760,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 166 760,3
      02 Մաշկային և սեռական ճանապարհներով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 55 092,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 55 092,2
      03 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ 147 984,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 147 984,3
      04 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 67 831,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 67 831,9
      05 Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 202 276,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 202 276,1
      06 Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ 91 805,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 91 805,0
    3 0733 Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ 1 167 379,2
      01 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 501 888,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 501 888,2
      02 Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ 665 491,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 665 491,0
  4   0740 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 1 133 841,2
    1 0741 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 1 133 841,2
      01 Պետական աջակցություն «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 581 050,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 581 050,6
      02 Դոնորական արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 21 293,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 21 293,5
      03 Պետական աջակցություն «Հակապալարախտային դիսպանսեր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 174 573,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 174 573,5
      04 Պետական աջակցություն «Ա.Բունիաթյանի անվան Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 276 530,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 276 530,8
      05 Պետական աջակցություն «Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 80 392,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 80 392,8
  6   0760 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 1 911 942,7
    1 0761 Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր 1 753 769,0
      01 Պետական աջակցություն «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 83 801,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 83 801,2
      02 ԱՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ 18 586,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 18 586,8
      03 Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում 390 965,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 390 965,8
      04 Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 661 341,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 661 341,6
      05 Մարզիկների բժշկական  հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 22 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 22 000,0
      06 Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն 54 552,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 54 552,6
      07 Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման ծառայություններ 12 697,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 12 697,4
      08 Փորձի փոխանակման նպատակով հրավիրված և ուղեգրված մասնագետներին  տրամադրվող փոխհատուցում 80 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 80 000,0
      09 Աուտիզմի և մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող հիվանդ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայություններ 19 503,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 19 503,6
      10 Դեղերի և բժշկական թափոնների ոչնչացման ծախսեր 32 200,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 32 200,0
      11 Լեյշմանիոզ հիվանդության առաջացման և տարածման կանխման միջոցառումներ 3 120,0
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 900,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 900,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 600,0
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 720,0
      12 Անպտղության հաղթահարման ծրագրի անցկացման ծառայություններ 375 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 375 000,0
    2 0762 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 158 173,7
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  158 173,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 158 173,7
08     0800 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 2 699 379,2
  1   0810 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 273 458,3
    1 0811 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 273 458,3
      01 ԱՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման միջոցառումներ 139 229,1
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 139 229,1
      02 Մարզական միջոցառումներ 70 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 70 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությանը 34 229,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 34 229,2
      04 Օգնություն մարզֆեդերացիաներին 30 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 30 000,0
  2   0820 Մշակութային ծառայություններ 1 419 828,8
    1 0821 Գրադարաններ 102 793,8
      01 Պետական աջակցություն գրադարաններին  102 793,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 53 995,3
        Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ 6 575,6
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7 151,6
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 7 233,3
        Մարտունու շրջանի  վարչակազմ 8 872,1
        Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ 9 462,5
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 9 503,4
    2 0822 Թանգարաններ և ցուցասրահներ 103 620,2
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պատկերասրահ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 11 680,5
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 11 680,5
      02 Պետական աջակցություն թանգարաններին  91 939,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 91 939,7
    3 0823 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 367 932,5
      01 Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին 360 068,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 157 389,1
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 25 276,2
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 21 955,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 31 001,4
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 65 704,8
        Շահումյանի շրջանի  վարչակազմ 19 233,2
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 39 509,1
      02 Պետական աջակցություն  «Շախմատի կենտրոնական տուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 7 863,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 863,7
    4 0824 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 37 917,6
      01 Պետական աջակցություն ԱՀ պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 37 917,6
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 37 917,6
    5 0825 Արվեստ 679 087,9
      01 Պետական աջակցություն  «Արցախի ձայն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 54 938,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 54 938,2
      02 Պետական աջակցություն թատրոններին 136 539,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 136 539,8
      03 Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին 431 929,9
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 405 104,7
        Շուշիի  շրջանի վարչակազմ 4 571,4
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 22 253,8
      04 Մշակութային միջոցառումներ 30 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 30 000,0
      05 Ժողովրդական և վաստակավոր պատվավոր կոչումների արժանացած անձանց  պատվովճարներ 25 680,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 25 680,0
    7 0827 Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում 128 476,8
      01 Պետական աջակցություն «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 98 476,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 98 476,8
      02 Հուշարձանների վերականգնման և պահպանման ծախսեր 30 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 30 000,0
  3   0830 Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ 827 092,1
    1 0831 Հեռուստառադիոհաղորդումներ 671 178,7
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 30 886,4
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 30 886,4
      02 Հեռուստատեսային և ռադիո ծառայություններ 386 262,0
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 386 262,0
      03 Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման գծով պետական պատվեր 240 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 240 000,0
      04 «Ձայն արդարության» ռադիոկայանի պահպանում 14 030,3
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 14 030,3
    2 0832 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 155 913,4
      01 Պետական աջակցություն թերթերին 151 413,4
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 93 885,1
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 11 117,8
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 7 909,9
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7 311,9
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 6 933,2
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 6 923,0
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 4 902,1
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 7 044,1
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 5 386,3
      02 Հրատարակչական ծախսեր 4 500,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 4 500,0
  4   0840 Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ 179 000,0
    1 0841 Երիտասարդական ծրագրեր 10 000,0
      01 Երիտասարդական միջոցառումներ 10 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 10 000,0
    2 0842 Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ 90 000,0
      01 Նյութական աջակցություն Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրություններում 3 և ավելի տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին 45 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 45 000,0
      02 Պետական աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին և ոչ պետական թերթերին 45 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 45 000,0
    3 0843 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 79 000,0
      01 Կրոնի բնագավառի ծախսեր 78 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 78 000,0
      02 Կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտի միջոցառումներ 1 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 1 000,0
09     0900 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 14 675 334,9
  1   0910 Նախադպրոցական  կրթություն 1 259 143,5
    1 0911 Նախադպրոցական կրթություն  1 259 143,5
      01 Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին 1 132 437,3
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 353 547,1
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 144 841,6
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 53 802,1
        Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ 182 066,1
        Մարտունու   շրջանի վարչակազմ 278 767,9
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 12 877,0
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 48 385,1
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 58 150,4
      02 Պետական աջակցություն ՀՕՄ-ի Արցախի մեկուսի մասնաճյուղի «Սոսե» մանկապարտեզներին 76 706,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 76 706,2
      03 Նախադպրոցական հիմնարկներ 50 000,0
        ԱՀ կառավարություն 50 000,0
  2   0920 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 9 428 986,2
    1 0921 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 9 428 986,2
      01 Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին 2 744 085,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 161 099,2
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 1 813 807,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 116 209,4
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 77 652,3
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 123 900,3
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 243 155,1
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 42 135,3
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 76 707,5
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 89 418,9
      02 Պետական աջակցություն «Շուշիի երաժշտանոցի ընկերակցության Դ.Ղազարյանի անվան բարեգործական գիշերօթիկ երաժշտանոց»-ին 77 041,1
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 77 041,1
      03 Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին 6 607 860,1
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 1 392 358,9
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 623 712,8
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 1 648 856,2
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 1 645 490,0
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 294 888,3
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 99 740,7
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 902 813,2
  3   0930 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն 641 872,3
    1 0931 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 328 301,5
      01 Արհեստագործական ուսումնարաններ 328 301,5
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն            328 301,5
    2 0932 Միջին մասնագիտական կրթություն 313 570,8
      01 «Ստեփանակերտի Սայաթ -Նովայի անվան  երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  141 241,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 141 241,2
      02 «Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  63 998,9
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 63 998,9
      03 «Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների  տրամադրում  77 706,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 77 706,0
      04 «Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  30 624,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 30 624,7
  4   0940 Բարձրագույն կրթություն 939 180,0
    1 0941 Բարձրագույն  մասնագիտական կրթություն 939 180,0
      01 Պետական աջակցություն «Գյուրջյան» կիրառական արվեստի ինստիտուտին 6 216,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 6 216,0
      02 «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  432 964,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 432 964,0
      03 «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  500 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 500 000,0
  5   0950 Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն  903 826,8
    1 0951 Արտադպրոցական դաստիարակություն 820 233,0
      01 Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններին 232 666,8
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 113 996,3
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 23 578,6
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 22 445,1
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 24 103,2
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 19 012,7
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 5 246,6
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 24 284,3
      02 Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին 356 950,6
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 69 426,8
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 51 426,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 59 958,2
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 79 690,7
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 55 949,6
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 40 499,3
      03 Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին 199 355,6
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 52 830,6
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 17 503,0
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 17 014,1
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 21 809,4
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 46 416,3
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 11 118,2
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 14 198,9
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 18 465,1
      04 Պետական աջակցություն «Հանրապետական մանկապատանեկան շախմատի մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 31 260,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 31 260,0
    2 0952 Լրացուցիչ կրթություն 83 593,8
      01 Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր 83 593,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 83 593,8
  6   0960 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  1 029 801,3
    1 0961 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  1 029 801,3
      01 Պետական աջակցություն արտասահմանյան բուհերում ԱՀ-ից նպատակային ուսումնառություն ստացող ուսանողներին 50 000,0
        ԱՀ կառավարություն 50 000,0
      02 Կրթական միջոցառումների ծրագրեր  15 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 15 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 69 988,9
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 69 988,9
      04 Ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողներին տրվող  փոխհատուցում 598 430,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 598 430,0
      05 Դասագրքերի, ուսումնամեթոդական, ուսումնաօժանդակ գրականության, նյութերի, մասնագիտական գրականության ձեռքբերում  150 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 150 000,0
      06 Հրատարակչական ծախսեր 7 796,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 796,0
      07 Դպրոցականների և ուսանողների ամառային հանգստի կազմակերպում 25 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 25 000,0
      08 Օլիմպիադաներ, մրցույթներ և փառատոներ 20 787,5
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 20 587,5
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 200,0
      09 ԱՀ ռազմահայրենասիրական և արտադպրոցական միջոցառումների ծախսեր 7 798,3
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 698,3
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 100,0
      10 Գիտաժողովների և խորհրդաժողովների ծախսեր 3 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 3 000,0
      11 Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներ 7 600,6
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 600,6
      12 Մեթոդական oգնություն, փորձի փոխանակման միջոցառումներ 4 400,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 4 400,0
      13 Կենտրոնացված կարգով  կրթական և մարզական հաստատությունների համար գույքի ձեռքբերում և տեղափոխում 20 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 20 000,0
      14 Ներառական կրթության միջոցառումներ 20 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 20 000,0
      15 Դպրոցական բարձր դասարանների աշակերտների և ուսանողների կրակային պատրաստում  30 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 30 000,0
  8   0980 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 472 524,8
    1 0981 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 472 524,8
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում 472 524,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 472 524,8
10     1000 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 33 892 307,0
  1   1010 Վատառողջություն և անաշխատունակություն 131 439,1
    1 1011 Վատառողջություն 15 200,0
      01 Գործատուի մոտ աշխատողի աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում 15 200,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 15 200,0
    2 1012 Անաշխատունակություն 116 239,1
      01 Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովում և աչքի պրոթեզավորում 90 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 90 000,0
      02 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 26 239,1
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 26 239,1
  2   1020 Ծերություն 18 713 169,8
    1 1021 Ծերություն 18 713 169,8
      01 Սպայական անձնակազմի  և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 1 260 720,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 260 720,0
      02 Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 21 704,4
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 21 704,4
      03 Սոցիալական կենսաթոշակներ 842 400,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 842 400,0
      04 Օրենքով և ԱՀ նախագահի հրամանագրով սահմանված կենսաթոշակներ և դրամական պարգևատրումներ  216 960,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 216 960,0
      05 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 124 385,4
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 124 385,4
      06 Աշխատանքային կենսաթոշակներ 11 172 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 11 172 000,0
      07 Կուտակային հատկացումներ մասնակցի կենսաթոշակային հաշվին  5 075 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 5 075 000,0
  3   1030 Հարազատին կորցրած անձինք  240 000,0
    1 1031 Հարազատին կորցրած անձինք  240 000,0
      01 Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ 240 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 240 000,0
  4   1040 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 8 153 436,1
    1 1041 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 8 153 436,1
      01 Դրամական օժանդակություն ԱՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ տված ընտանիքներին   48 600,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 48 600,0
      02 Ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ կամ զինվորական և փրկարարական ծառայության ընթացքում  զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների ընտանիքներին դրամական աջակցության տրամադրում 40 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 40 000,0
      03 Պետական նպաստներ  4 130 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 4 130 000,0
      04 Պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին  45 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 45 000,0
      05 Դրամական (նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին   90 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 90 000,0
      06 ԱՀ-ում ծնելիության խթանում  1 103 600,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 103 600,0
      07 Զինվորական և փրկարարական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերի հատուցում 1 750 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 750 000,0
      08 Պետական աջակցություն Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 60 493,5
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 60 493,5
      09 Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 55 758,6
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 55 758,6
      10 Դրամական աջակցության տրամադրում երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաներին 1 984,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 984,0
      11 Զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 36 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 36 000,0
      12 Ամուսնությունների խրախուսում 300 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 300 000,0
      13 ԱՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության վճարում 440 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 440 000,0
      14 Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 52 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 52 000,0
  5   1050 Գործազրկություն 68 879,0
    1 1051 Գործազրկություն 68 879,0
      01 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում 2 250,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 2 250,0
      02 Աշխատանքի տոնավաճառի և աշխատաշուկայի հետազոտման կազմակերպում 2 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 2 000,0
      03 Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում 16 247,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 16 247,0
      04 Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում 3 894,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 3 894,0
      05 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում  4 488,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 4 488,0
      06 Պետական աջակցություն գործազուրկներին 40 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 40 000,0
  7   1070 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  1 541 775,0
    1 1071 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  1 541 775,0
      01 Տեղահանված քաղաքացիների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ 257 775,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 257 775,0
      02 Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարներ 18 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 18 000,0
      03 Ամենամսյա դրամական օգնություններ և պարգևավճարներ 766 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 766 000,0
      04 Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման նպատակով իրականացվող միջոցառումներ 500 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 140 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 360 000,0
  9   1090 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 5 043 608,0
    1 1091 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 688 760,8
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  688 760,8
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 688 760,8
    2 1092 Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 4 354 847,2
      01 Սոցիալական ապահովության առանձին ծրագրերի վճարման հետ կապված ծառայություններ 56 047,2
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 56 047,2
      02 Կենսաթոշակների, պատվովճարների, աշխատանքային խեղման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման, ամենամսյա պարգևավճարների, դրամական օգնությունների և պարգևատրումների վճարման հետ կապված ծառայություններ 130 900,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 130 900,0
      03 ԱՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի կենսաթոշակների և դրամական պարգևավճարների փոստային առաքման ծախսեր 48 000,0
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 48 000,0
      04 Ձևաթղթերի, համակարգչային ծրագրերի ձեռքբերում, տեղադրում, շահագործում և սպասարկում 22 100,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 22 100,0
      05 Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստներ 1 122 800,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 122 800,0
      06 Առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերում 90 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 90 000,0
      07 Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում 50 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 50 000,0
      08 ԱՀ ընտանիքների կարիքավորության գնահատման համակարգի մշակում և ներդնում 5 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 5 000,0
      09 Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական օգնության տրամադրում 30 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 30 000,0
      10 Գյուղական կամ քաղաքային՝ բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի, բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն 400 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 400 000,0
      11 ԱՀ ռեզիդենտ ոչ պետական կազմակերպությունների վարձու աշխատողների աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մասով վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձ 2 400 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 2 400 000,0
11     1100 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 17 881 440,7
  1   1110 Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր 5 500 000,0
    1 1111 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 5 500 000,0
      01 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 5 500 000,0
        ԱՀ կառավարություն  5 500 000,0
  2     Այլ  ծախսեր 12 381 440,7
    1   Այլ  ծրագրեր 12 381 440,7
      01 Զորակոչման և այլ միջոցառումների կազմակերպման  հետ կապված ծախսեր 1 511 440,7
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 1 511 440,7
      02 Կապիտալ ներդրումներ 10 000 000,0
        ԱՀ կառավարություն 10 000 000,0
      03 Հանրապետական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր 20 000,0
        ԱՀ կառավարություն  20 000,0
      04 Հատուկ նպատակների ծախսեր 300 000,0
        ԱՀ կառավարություն  300 000,0
      05 Գույքի գնման ծախսեր 300 000,0
        ԱՀ կառավարություն  300 000,0
      06 Նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի մարում 250 000,0
        ԱՀ կառավարություն  250 000,0

 

  Հավելված N 1
  Աղյուսակ N 2.1
   
Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 01. Պետական աջակցություն գրադարաններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
   
   
Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն           53 995,3
Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան ՊՈԱԿ             26 153,4
Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան ՊՈԱԿ             27 841,9
Ասկերանի շրջանի վարչակազմ             6 575,6
Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ              6 575,6
Հադրութի շրջանի վարչակազմ              7 151,6
Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ 7 151,6
Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ             7 233,3
Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ              7 233,3
Մարտունու շրջանի վարչակազմ              8 872,1
Մարտունու կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ               8 872,1
Շուշիի շրջանի վարչակազմ             9 462,5
Շուշիի շրջանի կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ 9 462,5
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ             9 503,4
Բերձորի քաղաքային գրադարան ՊՈԱԿ 9 503,4
ԸՆԴԱՄԵՆԸ         102 793,8

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 2.2
     
  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի 02. Պետական աջակցություն թանգարաններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն           91 939,7
  Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան ՊՈԱԿ 40 735,6
  Հադրութի Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարան ՊՈԱԿ 7 968,2
  Շուշի քաղաքի թանգարաններ ՊՈԱԿ 30 112,6
  Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան ՊՈԱԿ 13 123,3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ          91 939,7

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 2.3
     
  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի 01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն          157 389,1
  ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ ՊՈԱԿ            67 853,3
  Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն ՊՈԱԿ            89 535,8
  Ասկերանի շրջանի վարչակազմ            25 276,2
  Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ            25 276,2
  Հադրութի շրջանի վարչակազմ           21 955,0
  Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ            21 955,0
  Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ            31 001,4
  Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ             31 001,4
  Մարտունու շրջանի վարչակազմ           65 704,8
  Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ            39 737,3
  Ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային պալատ ՊՈԱԿ            25 967,5
  Շահումյանի շրջանի վարչակազմ           19 233,2
  Շահումյանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ             19 233,2
  Շուշիի շրջանի վարչակազմ           39 509,1
  Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ            39 509,1
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ       360 068,8

 

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 2.4
     
  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի 02. Պետական աջակցություն թատրոններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն        136 539,8
  Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն ՊՈԱԿ 98 573,9
  Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն ՊՈԱԿ 37 965,9
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ        136 539,8

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 2.5
     
  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի 03. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն        405 104,7
  Աշոտ Բաբայանի անվան Արցախի պարի պետական համույթ ՊՈԱԿ           71 366,2
  Մենք ենք, մեր սարերը երգի-պարի պետական համույթ ՊՈԱԿ            51 298,1
  Ղարաբաղ պետական էստրադային համույթ ՊՈԱԿ           34 024,8
  Ջազ-նվագախումբ ՊՈԱԿ           35 421,8
  Արցախի պետական երգչախումբ ՊՈԱԿ           84 994,6
  Արցախի պետական կամերային նվագախումբ ՊՈԱԿ           55 023,9
  Մռակած կամերային երգչախումբ ՊՈԱԿ           51 737,3
  Արցախի ժողգործիքների պետական նվագախումբ ՊՈԱԿ           21 238,0
  Շուշիի շրջանի վարչակազմ            4 571,4
  Շուշիի Վարանդա մանկապատանեկան պետական երգչախումբ  ՊՈԱԿ             4 571,4
  Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ          22 253,8
  Քաշաթաղի Բերձոր ժողգործիքների  համույթ ՊՈԱԿ           22 253,8
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ       431 929,9

 

    Հավելված N 1  
    Աղյուսակ N 3.1  
       
  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի 01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների  
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
 
  Ստեփանակերտի քաղաքապետարան         353 547,1  
  Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ  ՊՈԱԿ 58 478,2  
  Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ  ՊՈԱԿ 128 761,4  
  Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ  ՊՈԱԿ 51 570,5  
  Ստեփանակերտի թիվ 4 պետական մանկապարտեզ  ՊՈԱԿ 41 872,8  
  Ստեփանակերտի թիվ 5 պետական մանկապարտեզ  ՊՈԱԿ 36 022,4  
  Ստեփանակերտի թիվ 6 պետական մանկապարտեզ  ՊՈԱԿ 36 841,8  
  Ասկերանի շրջանի վարչակազմ         144 841,6  
  Խաչենի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 9 742,8  
  Խնապատի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 15 371,4  
  Ակնաղբյուրի պետական  մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 6 290,0  
  Այգեստանի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 17 120,4  
  Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 12 035,9  
  Իվանյանի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 18 515,9  
  Նորագյուղի մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 35 875,3  
  Շոշի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 18 483,2  
  Աստղաշենի Աստղիկ մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 11 406,7  
  Հադրութի շրջանի վարչակազմ          53 802,1  
  Ազոխի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 8 156,6  
  Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 8 667,3  
  Առաքելի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 8 514,3  
  Հադրութի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 28 463,9  
  Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ         182 066,1  
  Մարտակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 55 101,8  
  Հաթերքի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 33 322,4  
  Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 7 452,6  
  Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 9 328,6  
  Մեծ շենի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 11 377,8  
  Վանքի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 41 723,0  
  Չափարի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 18 235,7  
  Թալիշի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 5 524,2  
  Մարտունու շրջանի վարչակազմ         278 767,9  
  Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 41 574,3  
  Մարտունու Մոնթե Մելքոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 75 404,1  
  Բերդաշենի Սիմոն Սողոմոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 27 900,9  
  Ճարտարի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 27 635,0  
  Ճարտարի Էմանուել դը Լաբառի անվան թիվ 2 պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 33 226,1  
  Սոսի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 16 872,7  
  Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 9 814,9  
  Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 27 167,1 8046,0
  Գիշու պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 19 172,8  
  Շահումյանի շրջանի վարչակազմ           12 877,0  
  Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 12 877,0  
  Շուշիի շրջանի վարչակազմ          48 385,1  
  Քարին տակի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 9 420,0  
  Շուշիի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 38 965,1  
  Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ          58 150,4  
  Բերձորի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 37 315,5 -8046,0
  Մոշաթաղի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 7 442,1  
  Կովսականի պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ 13 392,8  
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ      1 132 437,3  

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 3.2
     
  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 01. Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն         161 099,2
  Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան N 11 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ 161 099,2
  Ստեփանակերտի քաղաքապետարան      1 813 807,0
  Ստեփանակերտի Խ.Աբովյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 290 558,3
  Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 214 124,1
  Ստեփանակերտի Ա.Գրիբոյեդովի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 154 735,1
  Ստեփանակերտի Մ.Մաշտոցի անվան N 4 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 73 430,2
  Ստեփանակերտի Հ.Բալասանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 110 987,3
  Ստեփանակերտի Յու.Պողոսյանի անվան N 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 119 356,9
  Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան N 7 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 220 977,5
  Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան N 8 միջնակարգ հոսքային դպրոց ՊՈԱԿ 210 558,3
  Ստեփանակերտի Հ.Թումանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 139 241,9
  Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 222 209,9
  Ստեփանակերտի N 12 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 57 627,5
  Ասկերանի շրջանի վարչակազմ         116 209,4
  Ասկերանի Է.Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 116 209,4
  Հադրութի շրջանի վարչակազմ          77 652,3
  Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 77 652,3
  Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ        123 900,3
  Մարտակերտի Վ.Բալայանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 123 900,3
  Մարտունու շրջանի վարչակազմ         243 155,1
  Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 156 375,2
  Ճարտարի Ազատամարտիկների անվան N 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 86 779,9
  Շահումյանի շրջանի վարչակազմ          42 135,3
  Քարվաճառի Վ.Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 42 135,3
  Շուշիի շրջանի վարչակազմ          76 707,5
  Շուշիի Խ.Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոց ՊՈԱԿ 76 707,5
  Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ          89 418,9
  Բերձորի Վ.Թեքեյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 50 115,6
  Բերձորի Վ.Զատիկյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ 39 303,3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ    2 744 085,0

 

  Հավելված N 1
  Աղյուսակ N 3.3
   
Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 03. Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
   
   
Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
Ասկերանի շրջանի վարչակազմ     1 392 358,9
Ասկերանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն ՊՈԱԿ 1 392 358,9
Հադրութի շրջանի վարչակազմ         623 712,8
Հադրութի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն ՊՈԱԿ 623 712,8
Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ     1 648 856,2
Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն ՊՈԱԿ 1 648 856,2
Մարտունու շրջանի վարչակազմ     1 645 490,0
Մարտունու շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն ՊՈԱԿ 1 645 490,0
Շահումյանի շրջանի վարչակազմ       294 888,3
Շահումյանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն ՊՈԱԿ 294 888,3
Շուշիի շրջանի վարչակազմ          99 740,7
Շուշիի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն ՊՈԱԿ 99 740,7
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ        902 813,2
Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն ՊՈԱԿ 902 813,2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ    6 607 860,1

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 3.4
     
  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 3 խմբի 1 դասի 01. Արհեստագործական ուսումնարաններ ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն         328 301,5
  Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան ՊՈԱԿ 144 127,6
  Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան ՊՈԱԿ 90 749,2
  Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան հիմնադրամ 93 424,7
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ        328 301,5

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 3.5
     
  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 01. Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  Ստեփանակերտի քաղաքապետարան        113 996,3
  Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ 113 996,3
  Ասկերանի շրջանի վարչակազմ          23 578,6
  Ասկերանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ 23 578,6
  Հադրութի շրջանի վարչակազմ           22 445,1
  Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ 22 445,1
  Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ           24 103,2
  Մարտակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ 24 103,2
  Մարտունու շրջանի վարչակազմ           19 012,7
  Մարտունու մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ 19 012,7
  Շահումյանի շրջանի վարչակազմ            5 246,6
  Շահումյանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ 5 246,6
  Շուշիի շրջանի վարչակազմ          24 284,3
  Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ 24 284,3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ       232 666,8

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 3.6
     
  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 02. Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  Ասկերանի շրջանի վարչակազմ          69 426,8
  Ասկերանի արվեստի դպրոց ՊՈԱԿ            38 102,8
  Աստղաշենի արվեստի դպրոց ՊՈԱԿ            31 324,0
  Հադրութի շրջանի վարչակազմ           51 426,0
  Հադրութի արվեստի դպրոց ՊՈԱԿ 20 430,1
  Տողի արվեստի դպրոց ՊՈԱԿ 30 995,9
  Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ          59 958,2
  Մարտակերտի Ա.Հեքիմյանի անվան արվեստի դպրոց ՊՈԱԿ             29 127,6
  Վանքի արվեստի դպրոց ՊՈԱԿ           30 830,6
  Մարտունու շրջանի վարչակազմ          79 690,7
  Մարտունու Ա.Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոց ՊՈԱԿ            43 971,6
  Ճարտարի արվեստի դպրոց ՊՈԱԿ             35 719,1
  Շուշիի շրջանի վարչակազմ          55 949,6
  Շուշիի արվեստի դպրոց ՊՈԱԿ            55 949,6
  Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ          40 499,3
  Բերձորի արվեստի դպրոց ՊՈԱԿ 40499,3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ        356 950,6
    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 3.7
     
  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 03. Պետական աջակցություն  մարզադպրոցներին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն         52 830,6
  Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց ՊՈԱԿ 52 830,6
  Ասկերանի շրջանի վարչակազմ          17 503,0
  Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՊՈԱԿ 17 503,0
  Հադրութի շրջանի վարչակազմ            17 014,1
  Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՊՈԱԿ 17 014,1
  Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ          21 809,4
  Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՊՈԱԿ 21 809,4
  Մարտունու շրջանի վարչակազմ          46 416,3
  Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց ՊՈԱԿ 46 416,3
  Շահումյանի շրջանի վարչակազմ            11 118,2
  Շահումյանի Խաչեն մանկապատանեկան մարզադպրոց ՊՈԱԿ 11 118,2
  Շուշիի շրջանի վարչակազմ           14 198,9
  Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՊՈԱԿ 14 198,9
  Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ           18 465,1
  Բերձորի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՊՈԱԿ 18 465,1
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ       199 355,6

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 4
     
  Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 04 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 06. Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն        298 643,9
  Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան ՊՈԱԿ            19 862,3
  Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան ՊՈԱԿ            51 588,4
  Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան ՊՈԱԿ            34 444,9
  Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան ՊՈԱԿ           55 457,2
  Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան ՊՈԱԿ           54 947,9
  Շահումյանի անասնաբուժական սպասարկման կայան ՊՈԱԿ            15 397,5
  Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան ՊՈԱԿ            13 773,4
  Քաշաթաղի անասնաբուժական սպասարկման կայան ՊՈԱԿ            53 172,3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ       298 643,9

 

     Հավելված N 2
     
Արցախի Հանրապետության 2021  թվականի պետական բյուջեից  համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը
     
  Անվանումը Գումարը
(հազար դրամով)
1, Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք 1 451 581,2
2, Ասկերանի շրջանի համայնքներ 231 519,4
3, Հադրութի շրջանի համայնքներ 206 991,2
4, Մարտակերտի շրջանի համայնքներ 340 352,1
5, Մարտունու շրջանի համայնքներ 195 028,4
6, Շահումյանի շրջանի համայնքներ 107 944,4
7, Շուշիի շրջանի համայնքներ 58 836,9
8, Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ 337 903,1
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2 930 156,7

 

  Հավելված N 3
   
Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի
   
Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ     48 111 299,9
այդ թվում`  
 Փոխառու զուտ միջոցներ     48 111 299,9
այդ թվում`  
Վարկերի և փոխատվությունների ստացում        52 111 299,9
Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում      (4 000 000,0)

 

        Հավելված N 4
        Աղյուսակ N1
Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման, փոփոխման, վերաձևակերպման) պարտադիր վճարների` 2021 թվականի համար սահմանված չափերը
         
Հ/Հ Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը Հաշվարկման միավորը Թույլտվության տրամադրման պարտադիր վճարի չափը  (դրամ) Թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, փոփոխման, վերաձևակերպման պարտադիր վճարի չափը
1, Ռադիոռելեային կապի գծեր     0
  GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված  175 000 0
  Ռադիոռելեային կապի գիծ մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված  20 000 0
2, Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով նշված ցանցի տեսակների)        
  -  Ստեփանակերտ քաղաքի համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 105 000 0
  -  Արցախի Հանրապետության մեկ  շրջանի համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 10 500 0
  -  անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA) 1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 2 625 000 0
3, Ռադիոկապի շարժական ցանցեր մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)     
    մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն 266 000 0
    25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն 283 000 0
4, Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ      
  Արցախի Հանրապետության  համար