«Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                     փետրվարի 4-ին

    

 

«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդա-կությամբ «գ.1»  կետ.

«գ.1) ըստ նախնական պատվերների՝ համապատասխան պայմանագրերի հա-մաձայն, պատվիրատուի ներքին սպառման համար նախատեսված օբյեկտներում  հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման գործունեությունը.»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 9-րդ մասում «ժդ1» բառից առաջ լրացնել «գ.1» բառը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում «Սույն օրենքով սահմանված՝» բառերից հետո լրացնել «ըստ նախնական պատվերների` համապատասխան պայմանագրերի համաձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար նախատեսված օբյեկտներում հանրային սննդի ծառայությունների մատուց-ման գործունեության ու» բառերը:

 

Հոդված 4. Օրենքի 33-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մաս.

«3. Սույն գլխի դրույթները, բացառությամբ 32-րդ հոդվածի և 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի, չեն տարածվում այն հարկ վճարողների վրա, որոնք հանրային սննդի ծառա-յություններ են մատուցում ըստ նախնական պատվերների` համապատասխան պայ-մանագրերի համաձայն, պատվիրատուի ներքին սպառման համար նախատեսված օբյեկտներում:»:

 

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.2-րդ գլխով.

 

 

«Գ Լ ՈՒ Խ  4.2

 

ԸՍՏ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ` ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ  ՆԵՐՔԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԸ

 

 

Հոդված 36.6. Ըստ նախնական պատվերների` համապատասխան պայմանա-գրերի համաձայն, պատվիրատուի ներքին սպառման համար նախատեսված օբյեկտներում հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարի չափը

 

1. Ըստ նախնական պատվերների՝ համապատասխան պայմանագրերի համա-ձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար նախատեսված օբյեկտներում  հան-րային սննդի ծառայությունների մատուցման դեպքում հաստատագրված վճարի ամսական չափը հաշվարկվում է ելակետային տվյալի հինգ տոկոսի չափով` դրա-մական արտահայտությամբ:

 

 

Հոդված 36.7. Ըստ նախնական պատվերների՝ համապատասխան պայմա-նագրերի համաձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար նախատեսված օբյեկտներում հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալը

 

1. Ըստ նախնական պատվերների՝ համապատասխան պայմանագրերի համա-ձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար նախատեսված օբյեկտներում  հան-րային սննդի ծառայությունների մատուցման դեպքում հաստատագրված վճարի hաշվարկման համար ելակետային տվյալ է համարվում ամսվա ընթացքում հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեությունից ստացվող եկամուտները (իրացման շրջանառությունը):»:

 

 

Հոդված 6. Օրենքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետում «վերսկսելը» բառից հետո լրացնել «, ըստ նախնական պատվերների` համապատասխան պայմանագրերի համաձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար նախատեսված օբյեկտներում հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնող-ների» բառերը:

 

 

 

Հոդված 7. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի հոկտեմ-բերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

     Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. փետրվարի 15

Ստեփանակերտ

ՀՕ-10-Ն