«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                      փետրվարի  4-ին

    

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին 2016 թվա-կանի սեպտեմբերի 29-ի ՀՕ-27-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

Հոդված 3. Ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման թափոնները հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրելու կամ պահելու համար բնապահպանական վճարի դրույքաչափերը

 

1. Հատուկ հատկացված տեղերում՝ թափոնների տեղաբաշխման տեղերում, պոլիգոններում, թափոնակուտակիչներում, աղբավայրերում, համալիրներում և (կամ) շինություններում, արտադրության և (կամ) սպառման թափոնները տեղադրելու կամ պահելու համար բնապահպանական վճարը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքա-չափերով.

 

Արտադրության և (կամ) սպառման
թափոններ՝ ըստ վտանգավորության դասի

Դրույքաչափը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում տեղադրված յուրաքանչյուր տոննայի համար (ՀՀ դրամ)

առաջին դասի վտանգավորության թափոններ

48 000

երկրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

24 000

երրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

4 800

չորրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

1 500

ոչ վտանգավոր թափոններ (բացառությամբ հողածածկույթի քանդման ու շինարարության հետևանքով առաջացած ոչ վտանգավոր թափոնների)

600

հողածածկույթի քանդման և շինարարության հետևանքով առաջացած ոչ վտանգավոր թափոններ

60

2. Հատուկ հատկացված տեղերում՝ արդյունաբերական հրապարակներում, ար-տադրության և (կամ) սպառման թափոնների (բացառությամբ ընդերքօգտագործման թափոնների) տեղադրման կամ պահման համար բնապահպանական վճարը հաշ-վարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով.

 

 

Արտադրության և (կամ) սպառման
թափոններ՝ ըստ վտանգավորության դասի

Դրույքաչափը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում պահված յուրաքանչյուր տոննայի համար (ՀՀ դրամ)

Առաջին դասի վտանգավորության թափոններ

48 000

Երկրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

24 000

Երրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

4 800

Չորրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

1 500

Ոչ վտանգավոր թափոններ

600

 

3. Հատուկ հատկացված տեղերում՝ պոչամբարներում, արտադրական լցակույ-տերի, մակաբացման ապարների տեղամասերում և (կամ) համանման վայրերում ընդերքօգտագործման թափոնների մեկանգամյա տեղադրման կամ պահման համար բնապահպանական վճարը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով.

1) ոչ մետաղական պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի համար.

 

 

Ընդերքօգտագործման թափոններ՝ ըստ վտանգավորության դասի

Դրույքաչափը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում պահված յուրաքանչյուր տոննայի համար (ՀՀ դրամ)

Առաջին դասի վտանգավորության թափոններ

62 400

Երկրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

31 200

Երրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

6 240

Չորրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

1 950

Ոչ վտանգավոր թափոններ (այդ թվում` մակաբացման ապարներ)

780

 

2) մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի համար.

 

 

Ընդերքօգտագործման թափոններ՝ ըստ վտանգավորության դասի

Դրույքաչափը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում պահված յուրաքանչյուր տոննայի համար (ՀՀ դրամ)

Առաջին դասի վտանգավորության թափոններ

250

Երկրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

120

Երրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

25

Չորրորդ դասի վտանգավորության թափոններ

8

Ոչ վտանգավոր թափոններ (այդ թվում` մակաբացման ապարներ)

3

 

»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

Հոդված 6. Ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման թափոնները հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրելու կամ պահելու համար վճարի հաշվարկման կարգը

 

1. Հատուկ հատկացված տեղերում ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման թափոնները տեղադրելու կամ պահելու համար վճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքին և սույն օրենքի       3-րդ հոդվածով սահմանված դրույքաչափերին համապատասխան::

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա  գործողությունը  տարածվում է 2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

        Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. փետրվարի 15

Ստեփանակերտ

ՀՕ-12-Ն