«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                   փետրվարի  4-ին

    

 

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-43 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 8-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ և 8-րդ կետերում «ապրանքների» բառերից հետո լրացնել «(բացառությամբ ծխախոտի արտադրանքիբառերը.

2) 12-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով.

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13-րդ կետ.

«13) ծխախոտի արտադրանքի ներմուծման և (կամ) մատակարարման գոր-ծարքների դեպքում ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն է համարվում ծխախոտի ար-տադրանքի տուփի վրա Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով մակնշված՝ ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը` առանց ԱԱՀ-ի:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածում՝

1) 40-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 41-րդ և 42-րդ կետեր.

«41) ծխախոտի արտադրանք արտադրող չհանդիսացող և ծխախոտի ար-տադրանք ներմուծող չհանդիսացող հարկ վճարողների կողմից ծխախոտի ար-տադրանքի օտարումը.

42) մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը ԱՏԳ ԱԱ 8702 40 000, 8703 80 000 և 8711 60 ծածկագրերին դասվող տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը և (կամ) օտարումը:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 31-րդ հոդվածում վերջին պարբերությունից առաջ լրացնել նոր պարբերություն.

«Եթե ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով նախատեսվում է, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտին լիզինգի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է անցնել վարձակալին, ապա լիզինգի առարկա հանդիսացող ապրանքի մատակարարման պահ է համարվում յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրը՝ լիզինգի պայմանագրով նախատեսված՝ հաշվեգրված լիզինգային վճարներին համապատասխանող չափով:»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և  դրա  գործողությունը  տարածվում  է 2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

         Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

2021 թ. փետրվարի 15

Ստեփանակերտ

ՀՕ-9-Ն