«Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացում կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի       

                                                                     հունվարի  22-ին

 

     «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Ոստիկանության մասին» 2001 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀO-175 oրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի «Արցախի Հանրապետության ոստիկանու-թյունը միասնական համակարգ կազմող պետական կառավարման մարմին է (այսու-հետ՝ ոստիկանություն)» բառերը փոխարինել «Ոստիկանությունը ներքին գործերի պետական կառավարման մարմնի (այսուհետ` պետական կառավարման մարմին) համակարգում գործող մարմին է» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածում, 9-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերում, 29-րդ հոդվածի 8-րդ մասում, 31-րդ հոդվածի 8-րդ մասում, 32-րդ հոդվածի 4-րդ մասում, 42-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «ոստիկանության պետական»  բառերը փոխարինել «պետա-կան» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածում՝

  1. 1-ին մասն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 4-րդ մասի «իրականացնում է» բառերից հետո լրացնել «ոստիկանության պետը, իսկ ընդհանուր ղեկավարումը՝» բառերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. հունվարի 23

Ստեփանակերտ

ՀՕ-4-Ն