«Ավիացիայի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2013թ. հոկտեմբերի 31-ին

Հոդված 1. «Ավիացիայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի (այսուհետ` օրենք) 42-րդ հոդվածում`

 1) 1-ին մասից հանել «(լիցենզիայիբառը.

 2) 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

  Հոդված 2. Օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «օդային հաղորդակցությունների օրենքներով սահմանված լիցենզիայի առկայության դեպքում» բառերը:

 

Հոդված 3.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                   Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

15 նոյեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

 ՀՕ-50-Ն