«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին»

 

Նախագիծ

Ն-1-02/20, ԱԺ-011-25, 30.12.2020թ.,ՊԻ-011

 

     ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի       26-ի ՀՕ-76 օրենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Քաղաքացիական ծառայող համարվող աշխատակազմի ղեկավարը նշանակվում է չորս տարի ժամկետով: Այդ ժամկետը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող      պաշտոնատար անձը (մարմինը) կարող է երկարաձգել ամեն անգամ չորս տարի ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան նրա 65 տարին լրանալը` հաշվի առնելով աշխատակազմի ղեկավարի ծառայողական գործունեության արդյունքները, աշխատանքային ունակություններն ու հմտությունները, ինչպես նաև անձնական դրական հատկանիշները, իսկ եթե պաշտոնավարման վերջնաժամկետը հնարավորություն չի տալիս պաշտոնի նշանակել չորս տարով, ապա նշանակվում է մնացորդային ժամկետով, մինչև առավելագույն տարիքը լրանալը:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

ÐÆØܲìàðàõØ

 

§ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàõÂÚ²Ü Ø²êÆܦ úðºÜøàõØ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

βî²ðºÈàõ زêÆܦ úðºÜøÆ Ü²Ê²¶ÌÆ ÀܸàõÜزÜ

 

1

ÀÝóóÇÏ Çñ³íÇ׳ÏÁ ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïÇ ÁݹáõÝÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ

 

  ²Ð í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ²Ð ·»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ 2020Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 27-Ç     

  ÝÇëïáõÙ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¿ ³é»É §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ 33-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ  

  §Å·¦ Ï»ïÇ ¨   34-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëǪ ²Ð ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ:

 ²Ð ·»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßٳٵ §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ 34-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ, ³ÛÝù³Ýáí áñù³Ýáí ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ë³Ñٳݳã³÷áí å³ñ÷³Ïí³Í å³ßïáݳí³ñÙ³Ý Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý ¨ ³ÝųÙÏ»ï (ÙÇÝ㨠å³ßïáÝÁ ½µ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓÇ 65 ï³ñÇÝ Éñ³Ý³ÉÁ) »ñϳñ³Ó·áõÙ, ׳ݳãí»É ¿ ²Ð ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý 79-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ:

2

²é³ç³ñÏíáÕ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ¨ µÝáõÛÃÁ

 

 Üßí³Í ݳ˳·ÍÇ ÁݹáõÝÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñëï³Ï»óÝ»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕ Ñ³Ù³ñíáÕ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ å³ßïáݳí³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ »ñϳñ³Ó·áõÙÁ:

3

ܳ˳·ÍÇ Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ ¨ ³ÝÓÇÝù

 

 ²Ð ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ÙñóáõóÛÇÝ, ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝ:

4

²ÏÝϳÉíáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÁ

 

 Ü³Ë³·ÍÇ ÁݹáõÝٳٵ ³ÏÝϳÉíáõÙ ¿ íÇ׳ñÏíáÕ Çñ³í³¹ñáõÛÃÁ ѳٳå³ï³ë˳ݻóÝ»É ²Ð ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ:

 

 

 

²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàõÂÚ²Ü

ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàõÂÚ²Ü

ÊàðÐð¸Æ ܲʲ¶²Ð ´. ²èàôÞ²ÜÚ²Ü

 

 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈւՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հոդված 34.

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը

 

 

1. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը 65 տարին է:

2. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը լրանալու դեպքում տվյալ պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի որոշմամբ և քաղաքացիական ծառայության խորհրդի համաձայնությամբ՝ քաղաքացիական ծառայողը կարող է մինչև մեկ տարի ժամկետով շարունակել զբաղեցնել իր պաշտոնը:

Քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու համաձայնությունն ստանալու նպատակով՝ տվյալ պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը միջնորդություն է ներկայացնում քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ՝ քաղաքացիական ծառայողի՝ սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված առավելագույն տարիքը լրանալուց առնվազն մեկ ամիս առաջ:

3. Քաղաքացիական ծառայող համարվող աշխատակազմի ղեկավարը նշանակվում է չորս տարի ժամկետով: Այդ ժամկետը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը) կարող է երկարաձգել, բայց ոչ ավելի, քան նրա 65 տարին լրանալը:

3. Քաղաքացիական ծառայող համարվող աշխատակազմի ղեկավարը նշանակվում է չորս տարի ժամկետով: Այդ ժամկետը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը) կարող է երկարաձգել ամեն անգամ չորս տարի ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան նրա 65 տարին լրանալը` հաշվի առնելով աշխատակազմի ղեկավարի ծառայողական գործունեության արդյունքները, աշխատանքային ունակություններն ու հմտությունները, ինչպես նաև անձնական դրական հատկանիշները, իսկ եթե պաշտոնավարման վերջնաժամկետը հնարավորություն չի տալիս պաշտոնի նշանակել չորս տարով, ապա նշանակվում է մնացորդային ժամկետով, մինչև առավելագույն տարիքը :

 

 

ԱՐՑԱԽԻ вÜð²äºîàôÂÚ²Ü

ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàõÂÚ²Ü

ÊàðÐð¸Æ ܲʲ¶²Ð ´. ²èàõÞ²ÜÚ²Ü