Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին

ՆԱԽԱԳԻԾ

Ն-1-02/19,ԱԺ-011-24,30.12.2020թ.,ՖՏԿ-011

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա. եկամուտների գծով` 82,817,142.6 հազար դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով` 125,837,597.1 հազար դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)`  43,020,454.5 հազար դրամ.

2) Արցախի Հանրապետության համայնքների 2021 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա. եկամուտների  գծով`  3,879,075.4 հազար դրամ  (ներառյալ` պետական  բյուջեից  ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով` 3,879,075.4 հազար դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեն`    

 

                                                      

Գումարը

(հազար դրամներով)

1.  Եկամուտների գծով

81,830,713.9

2.  Ծախսերի գծով

124,851,168.4

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

43,020,454.5

 

Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`     

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

43,020,454.5

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

43,020,454.5

        

Հոդված 4. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

17,050,000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

17,000,000.0

Այլ եկամուտներ

50,000.0

 

  Հոդված 5. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը            (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

124,851,168.4

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

15,335,776.6

 

 

 

այդ թվում

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

7,126,661.6

 

 

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

4,639,173.5

 

 

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

1,473,759.7

 

 

3

Արտաքին հարաբերություններ

1,013,728.4

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

472,648.0

 

 

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

145,045.1

 

 

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

268,078.1

 

 

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

59,524.8

 

4

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

74,715.3

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

74,715.3

 

6

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

769,105.0

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

769,105.0

 

7

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

4,000,000.0

 

 

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

4,000,000.0

 

8

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,892,646.7

 

 

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,892,646.7

02

 

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

250,000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

2

 

Քաղաքացիական պաշտպանություն

250,000.0

 

 

1

Քաղաքացիական պաշտպանություն

250,000.0

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

9,822,580.5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

6,319,969.8

 

 

1

Ոստիկանություն

3,364,699.9

 

 

2

Ազգային անվտանգություն

2,955,269.9

 

2

 

Փրկարար ծառայություն

1,763,427.2

 

 

1

Փրկարար ծառայություն

1,763,427.2

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

818,710.1

 

 

1

Դատարաններ

658,084.6

 

 

2

Իրավական պաշտպանություն

160,625.6

 

4

 

Դատախազություն

563,958.1

 

 

1

Դատախազություն

563,958.1

 

7

 

Նախաքննություն

356,515.2

 

 

1

Նախաքննություն

356,515.2

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

23,267,077.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

4,988,071.8

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

4,988,071.8

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

5,091,594.1

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

5,091,594.1

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

12,000,000.0

 

 

5

Էլեկտրաէներգիա

12,000,000.0

 

5

 

Տրանսպորտ

182,111.2

 

 

1

Ճանապարհային տրանսպորտ

20,000.0

 

 

4

Օդային տրանսպորտ

162,111.2

 

7

 

Այլ բնագավառներ

412,596.9

 

 

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

402,596.9

 

 

3

Զբոսաշրջություն

10,000.0

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

592,703.0

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

592,703.0

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

67,500.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

4

 

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

67,500.2

 

 

1

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

67,500.2

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

598,156.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

270,000.0

 

 

1

Ջրամատակարարում

270,000.0

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

328,156.2

 

 

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

328,156.2

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

8,750,305.5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

415,340.0

 

 

1

Դեղագործական ապրանքներ

365,340.0

 

 

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

50,000.0

 

2

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

2,961,878.3

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

1,376,247.2

 

 

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

536,181.7

 

 

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

107,243.4

 

 

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

942,206.0

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

3,001,917.7

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

1,381,711.3

 

 

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

645,179.5

 

 

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

975,026.9

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

1,021,832.4

 

 

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

1,021,832.4

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

1,349,337.1

 

 

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

1,190,363.4

 

 

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

158,973.7

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

2,675,103.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

243,458.3

 

 

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

243,458.3

 

2

 

Մշակութային ծառայություններ

1,421,617.0

 

 

1

Գրադարաններ

102,793.8

 

 

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

103,620.2

 

 

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

367,932.5

 

 

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

38,398.5

 

 

5

Արվեստ

680,395.2

 

 

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

128,476.8

 

3

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

831,027.9

 

 

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

674,578.7

 

 

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

156,449.2

 

4

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

179,000.0

 

 

1

Երիտասարդական ծրագրեր

10,000.0

 

 

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

90,000.0

 

 

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

79,000.0

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

14,728,089.6

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Նախադպրոցական  կրթություն

1,259,143.5

 

 

1

Նախադպրոցական կրթություն

1,259,143.5

 

2

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

9,428,986.2

 

 

1

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

9,428,986.2

 

3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

641,872.3

 

 

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

328,301.5

 

 

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

313,570.8

 

4

 

Բարձրագույն կրթություն

939,180.0

 

 

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

939,180.0

 

5

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

903,826.8

 

 

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

820,233.0

 

 

2

Լրացուցիչ կրթություն

83,593.8

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

1,000,456.6

 

 

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

1,000,456.6

 

8

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

554,624.2

 

 

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

554,624.2

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

31,475,138.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

131,749.1

 

 

1

Վատառողջություն

15,200.0

 

 

2

Անաշխատունակություն

116,549.1

 

2

 

Ծերություն

18,713,470.4

 

 

1

Ծերություն

18,713,470.4

 

3

 

Հարազատին կորցրած անձինք

240,000.0

 

 

1

Հարազատին կորցրած անձինք

240,000.0

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

8,154,057.4

 

 

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

8,154,057.4

 

5

 

Գործազրկություն

68,879.0

 

 

1

Գործազրկություն

68,879.0

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,541,775.0

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,541,775.0

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

2,625,208.0

 

 

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

690,360.8

 

 

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,934,847.2

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

17,881,440.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

5,500,000.0

 

 

1

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

5,500,000.0

 

2

 

Այլ ծախսեր

12,381,440.7

 

 

1

Այլ ծրագրեր

12,381,440.7

                                     

 

Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

        

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Գումարը                (հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

124,851,168.4

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

114,087,579.5

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

14,253,098.0

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

14,253,098.0

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

11,090,172.2

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

1,086,308.8

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

293,101.6

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

7,703,871.3

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

309,661.6

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

239,530.5

Նյութեր (ապրանքներ)

1,457,698.4

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

4,000,000.0

այդ թվում՝

 

 - Ներքին տոկոսավճարներ

4,000,000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

27,081,721.8

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

27,030,721.6

Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին

51,000.2

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

11,398,928.5

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

825.2

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

11,398,103.3

որից`

 

 - Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին

 

 - Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

2,892,646.7

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

780,576.9

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին

453,300.0

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

7,271,579.7

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

33,900,599.8

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

15,311,815.4

այդ թվում՝

 

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

178,000.0

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից

944,800.0

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

5,266,000.0

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

1,990,000.0

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

140,982.9

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

554,876.0

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

6,237,156.5

Կենսաթոշակներ

18,588,784.4

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

18,588,784.4

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

12,363,059.2

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

137,176.9

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

26,693.3

Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ

100.0

Այլ ծախսեր

6,699,089.0

Պահուստային միջոցներ

5,500,000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

10,763,588.9

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

10,783,588.9

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

10,783,588.9

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

10,260,260.9

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

501,300.0

այդ թվում՝

 

- Տրանսպորտային սարքավորումներ

 

 - Վարչական սարքավորումներ

117,300.0

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

384,000.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

22,028.0

այդ թվում՝

 

 - Ոչ-նյութական հիմնական միջոցներ

298.0

 - Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր

 

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

21,730.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

-20,000.0

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ`

1) 2022 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ նաև` կառավարություն) չի շարունակի 2021 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով նախատեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով, (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն` մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ).

3) 2021 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը կազմում է 63300 դրամ.

4) յուրաքանչյուր մարմնի պետական ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի գծով Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.

5) Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով ըստ կառավարության կանխատեսումների, 2021 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

բ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատանքի վարձատ­րութ­յուն (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ,

գ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ.

6) Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան` պետական հիմնարկների համար Արցախի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2021 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող` 2021 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով  հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների  համապատասխան գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը 2021 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 2021 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին:

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը` ըստ Արցախի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի՝ սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.

4) 2021 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվու­թ­յան տրամադրման (գործողութ­յան ժամ­­­­­կետի երկարաձգման) պարտադիր վճարների և ռադիո­հա­ճա­խականության օգտա­գործ­ման պար­­տադիր վճար­­­ների չափերը` սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն:

Հոդված 9. Թույլատրել կառավարությանը 2021 թվականին անհրաժեշտության դեպքում`

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկացումները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական  դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանության համապատասխան մարմինների  ցանկերում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն  արտահայտելով Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման  մասին  հաշվետվություններում և  այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Արցախի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման մասով) կողմից դա­տա­րան հայ­­ցա­դիմումներ, դի­մում­ներ ու գանգատներ, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռա­բեկ բողոքներ ներ­կա­յացնելիս, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրա­մադր­վող փաստա­թղ­թե­­րի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար` «Պետական տուրքի մասին» օրեն­քով սահմանված վճա­րումները, ինչպես նաև դատական ակ­տերի հի­­ման վրա հօ­գուտ պետական բյուջեի պետական հիմնարկներից բռնագանձված պե­­տա­կան տուր­քի գու­մարների վճարումները,

բ. Արցախի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և պետական հիմնարկներում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,

գ. Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքին համապատասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով` Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի նկատմամբ իրա­վունք­­ների գրանցում կատարելու համար Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումները,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը,

ե. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայություններիործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (մեկ անգամ) Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումները.

4) Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով և փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել սույն օրենքի NN 2, 3 հավելվածներում և N 1 հա­վելվածի համապատասխան  աղյուսակներում.

5) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով բյուջետային եկամուտների` ըստ դրանց ձևավորման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների գծով սահ­ման­ված համապա­տաս­խան գու­մար­ները պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերա­զան­ցած՝ լրացուցիչ ստաց­ված եկա­մուտ­ների գումարի չափով ավելացնել սույն օրեն­քի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատ­ված բյու­ջե­տա­յին եկա­մուտների գումարները, ինչպես նաև ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատար­վելիք բյու­ջե­տա­յին ելքերի պատկանելության` համա­պա­­տասխան փոփոխության ենթարկել բյուջե­տային ծախ­սե­րի ֆինանսավորման համար սույն օրեն­քի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաս­տատ­ված բյու­ջե­տա­յին հատկացումների գու­մար­ները և N 1 հավելվածով նախատեսված կամ նույն հա­վել­վա­ծում լրացվող որևէ ծախսային ծրագ­րի գծով սահ­ման­ված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդ­վա­ծով հաս­տատ­ված դեֆիցիտի (պակա­սուրդի), սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավել­վա­ծով սահ­ման­ված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբյուրների և դրանց տար­րե­րի հա­մա­պա­տաս­խան գումարները (անհրաժեշտու­թյան դեպ­քում լրացում կա­տա­րե­լով այդ տար­րերի կազ­­մում) դրանց օգտագործումն իրականացնելով «Արցախի Հան­րա­պե­տու­թ­յան բյու­ջե­տա­յին հա­մակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի  1-ին կե­տին հա­մա­պա­տասխան: Սույն կետի գործողությունը չի տարածվում սույն հոդ­վածի 3-րդ և 6-րդ կե­տե­րով, ինչպես նաև  սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախա­տես­ված դեպքերի վրա

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարներն ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում այդ  գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելիության փոփոխության ենթարկել` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և  6-րդ  հոդվածներով  հաստատված  բյուջետային  ծախսերի  համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 հավելվածով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր, ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ սահմանված ծախսային ծրագրերի միջև (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

8) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

9) բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պա­­կա­սուր­դի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերաբաշխել պե­տա­կան բյուջեի դե­ֆի­­ցի­տի (պակասուրդի) ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև վերջիններիս առան­ձին տար­րերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հա­վելվածով հաստատ­ված գու­մար­նե­րը, և (կամ) կատարել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբ­յուր­ների ընդհանուր գումարի ավելացմանը չհան­գեց­նող այլ հաշվեկշռված փոփո­խու­թ­յուններ և (կամ) լրա­ցումներ` դրանցից բխող հա­մա­պա­տաս­խան փոփոխություններ կատարելով սույն օրեն­քի N 3 հավելվածում.

10) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաս­տատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, բյուջետային եկամուտների ձևա­վոր­ման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրեն­քի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների դա­սա­կարգման խմբերի միջև կա­տա­րել դրանց գծով սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գու­մար­նե­րի վե­րա­­բաշ­խումներ:

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից:

 

        

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

           ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                          Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

          Հավելված N 1
          Աղյուսակ N 1
Արցախի Հանրապետության  2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,  խմբերի և դասերի,  ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների
           
Բաժին Խումբ Դաս   Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում
124 851 168,4
01     0100 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 15 335 776,6
  1   0110 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, ‎պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ 7 126 661,6
    1 0111 Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում  4 639 173,5
      01 Օրենսդիր իշխանության մարմնի պահպանում 682 004,5
        ԱՀ Ազգային ժողով 682 004,5
      02 ԱՀ հաշվեքննիչ պալատի պահպանում 155 193,6
        ԱՀ հաշվեքննիչ պալատ 155 193,6
      03 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 3 801 975,4
        ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ 809 240,9
        ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմ 166 830,0
        ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 355 444,4
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 386 638,6
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 504 175,2
        ԱՀ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ 173 404,8
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 314 286,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 177 494,6
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 122 551,2
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 171 636,5
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 162 569,8
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 102 487,0
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 102 137,0
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 253 079,4
    2 0112 Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ  1 473 759,7
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  1 376 759,7
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 506 988,8
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 869 770,9
      02 Ակցիզային դրոշմանիշերի և դրոշմապիտակների ձեռքբերում 60 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 60 000,0
      03 Ընդհանուր օգտագործման ձևաթղթերի ու  խիստ հաշվառման փաստաթղթերի պատրաստման  ծախսեր 2 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 2 000,0
      04 Ֆինանսական կառավարման համակարգի վճարահաշվարկային ծառայություններ 35 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 20 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 15 000,0
    3 0113 Արտաքին հարաբերություններ  1 013 728,4
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  963 728,4
        ԱՀ արտաքին գործերի նախարարություն 838 561,0
        ՀՀ-ում ԱՀ մշտական ներկայացուցչություն 125 167,4
      02 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ 50 000,0
        ԱՀ կառավարություն 50 000,0
  3   0130 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 472 648,0
    1 0131 Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ  145 045,1
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  104 045,1
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 104 045,1
      02 Քաղաքացիական ծառայության  կադրերի ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության հետ կապված ծախսեր 40 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 40 000,0
      03 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի կարգաբերում 1 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 1 000,0
    2 0132 Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ  268 078,1
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  226 148,1
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 226 148,1
      02 Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ 26 243,3
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 26 243,3
      03 Աշխատուժի հետազոտություններ 15 686,7
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 15 686,7
    3 0133 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  59 524,8
      01 Պաշտոնական տեղեկագրի հրատարակման ծախսեր 11 000,0
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 11 000,0
      02 Պետական աջակցություն «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 48 524,8
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 48 524,8
  4   0140 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 74 715,3
    1 0141 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք  74 715,3
      01 Գիտություն 38 025,6
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 38 025,6
      02 Պետական աջակցություն «Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 36 689,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 36 689,7
  6   0160 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 769 105,0
    1 0161 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)  769 105,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 661 695,2
        ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 76 843,0
        ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով 203 663,8
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 381 188,4
      02 Պետական աջակցություն «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 35 739,3
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 35 739,3
      03 «Գեոդեզիայի, քարտեզագրման, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվեր 71 670,5
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 71 670,5
  7     Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 4 000 000,0
    1   Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 4 000 000,0
      01 Ներգրավված փոխառու միջոցների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ) 4 000 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 4 000 000,0
  8   0180 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 892 646,7
    1 0181 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 892 646,7
      01 Դոտացիաների տրամադրում համայնքների բյուջեներին  2 892 646,7
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 2 892 646,7
02     0200 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 250 000,0
  2   0220 Քաղաքացիական պաշտպանություն 250 000,0
    1 0221 Քաղաքացիական պաշտպանություն 250 000,0
      01 Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 250 000,0
        ԱՀ կառավարություն 250 000,0
03     0300 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 9 822 580,5
  1   0310 Հասարակական կարգ և անվտանգություն 6 319 969,8
    1 0311 Ոստիկանություն 3 364 699,9
      01 Հասարակական  կարգի պահպանության ապահովում 3 165 281,5
        ԱՀ ոստիկանություն 3 165 281,5
      02 Պետավտոհամարանիշերի ձեռքբերում 9 000,0
        ԱՀ ոստիկանություն 9 000,0
      03 Արտագերատեսչական պահակության պահպանություն 190 418,4
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 190 418,4
    2 0312 Ազգային անվտանգություն 2 955 269,9
      01 Ազգային անվտանգության ապահովում 2 955 269,9
        ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայություն 2 955 269,9
  2   0320 Փրկարար ծառայություն 1 763 427,2
    1 0321 Փրկարար ծառայություն 1 763 427,2
      01 ԱՀ փրկարար ծառայության պահպանում 1 763 427,2
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 1 763 427,2
  3   0330 Դատական գործունեություն և իրավական  պաշտպանություն 818 710,2
    1 0331 Դատարաններ  658 084,6
      01 ԱՀ դատարանների պահպանում     647 804,9
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 647 804,9
      02 ԱՀ դատարանների պահուստային ֆոնդ     10 279,7
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 10 279,7
    2 0332 Իրավական պաշտպանություն 160 625,6
      01 Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի և այլ պարտավորությունների հատուցման ենթակա ծախսեր 50 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 50 000,0
      02 ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր 64 096,5
        ԱՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 64 096,5
      03 Հանրային պաշտպանի գրասենյակի պահպանում 46 529,1
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 46 529,1
  4   0340 Դատախազություն 563 958,1
    1 0341 Դատախազություն 563 958,1
      01 ԱՀ դատախազության պահպանում 563 958,1
        ԱՀ դատախազություն 563 958,1
  7   0370 Նախաքննություն 356 515,2
    1 0371 Նախաքննություն 356 515,2
      01 ԱՀ քննչական կոմիտեի պահպանում 356 515,2
        ԱՀ քննչական կոմիտե 356 515,2
04     0400 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 23 267 077,0
  1   0410 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ 4 988 071,8
    1 0411 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ  4 988 071,8
      01 Տնտեսական զարգացման ծրագրեր 618 311,1
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 618 311,1
      02 ԱՀ ընդերքի ուսումնասիրման ծրագիր 72 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 72 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամին 35 000,0
        ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 35 000,0
      04 Պետական աջակցություն Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը  14 956,8
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 14 956,8
      05 Պետական աջակցություն ԼՂՀ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 60 281,0
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 60 281,0
      06 Աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամին 4 000 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 4 000 000,0
      07 Պետական և համայնքային գույքի տեղեկատվության տրամադրման, հաշվառման, գույքագրման և գրանցման աշխատանքների իրականացում 35 000,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 35 000,0
      08 Պետական և համայնքային գույքի մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 8 000,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 8 000,0
      09 Պետական աջակցություն «Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 94 522,9
        ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 94 522,9
      10 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցություն 50 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 50 000,0
  2   0420 Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն 5 091 594,1
    1 0421 Գյուղատնտեսություն  5 091 594,1
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  621 634,6
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 512 681,9
        ԱՀ էկոնոմիկայի և  գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն 108 952,7
      02  Պետական աջակցություն «Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 33 634,3
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 33 634,3
      03 Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկման գծով պետական պատվեր 20 951,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 20 951,0
      04 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում 57 500,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 57 500,0
      05 Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում 45 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 45 000,0
      06 Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ 299 050,4
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 299 050,4
      07 Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիտորինգի կազմակերպում 12 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 12 000,0
      08 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետհամարանիշերի և հատուկ  փաստաթղթերի պատվիրում 300,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 300,0
      09 Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում 10 400,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 10 400,0
      10 Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին 1 500 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 1 500 000,0
      11 Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր 1 987 030,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 1 987 030,0
      12 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում և բուսական ու կենդանական ծագմամբ հումքի և նյութերի լաբորատոր փորձաքննություն 48 893,8
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 48 893,8
      13 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ 200,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 200,0
      14 Արցախի Հանրապետությունում անասնապահության զարգացման խթանման ծրագիր 50 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 50 000,0
      15 Անասնապահության կանոնակարգում և արոտների կառավարում 120 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 120 000,0
      16 Անասնագերեզմանոցների և բիոթերմիկ հորերի կառուցում 5 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 5 000,0
      17 Գյուղատնտեսության ոլորտում նորարության և ձեռներեցության խրախուսման դրամաշնորհային ծրագիր 50 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 50 000,0
      18 Արցախի Հանրապետությունում ոռոգման նպատակով հողօգտագործներին աջակցման ծրագիր 230 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 230 000,0
  3   450 Վառելիք և էներգետիկա 12 000 000,0
    5 0454 Էլեկտրաէներգիա 12 000 000,0
      01 Էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարարման և կապի ծառայությունների սուբսիդավորում 12 000 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 12 000 000,0
  5   450 Տրանսպորտ 182 111,2
    1 0451 Ճանապարհային տրանսպորտ 20 000,0
      01 Պետական ֆինանսական աջակցություն նպատակային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցմանը 20 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 20 000,0
    4 0454 Օդային տրանսպորտ  162 111,2
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 149 711,2
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 149 711,2
      02 Ուղղաթիռների թռիչքների ապահովման ծախսեր 10 000,0
        ԱՀ կառավարություն  10 000,0
      03 Թռիչքային պիտանելիության ապահովման ծառայություններ 2 400,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 2 400,0
  7   0470 Այլ բնագավառներ 412 596,9
    2 0472 Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ 402 596,9
      01 Պատվիրակությունների ընդունելություններ 402 596,9
        ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 402 596,9
    3 0473 Զբոսաշրջություն  10 000,0
      01 ԱՀ զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 10 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 10 000,0
  9     Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 592 703,0
    1   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 592 703,0
      01 Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր -20 000,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե -20 000,0
      02 Նյութական ռեսուրսների ԱՀ պետական պահուստի ձևավորում և պահպանում 50 000,0
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 50 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Պետական պահուստ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 62 703,0
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 62 703,0
      04 Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսեր 500 000,0
        ԱՀ կառավարություն 500 000,0
05     0500 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 67 500,2
  4     Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 67 500,2
    1   Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 67 500,2
      01 Պետական աջակցություն ««Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 23 838,6
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 23 838,6
      02 Պետական աջակցություն «Բնապահպանական փորձաքննություն և լաբորատոր հետազոտություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 43 661,6
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 43 661,6
06     0600 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 598 156,2
  3   0630 Ջրամատակարարում 270 000,0
    1 0631 Ջրամատակարարում  270 000,0
      01 Խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում 200 000,0
        ԱՀ կառավարություն  200 000,0
      02 Ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների վերանորոգում, վերականգնում և պահպանում 70 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 70 000,0
  6   0660 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 328 156,2
    1 0661 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 328 156,2
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  328 156,2
        ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն 328 156,2
07     0700 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 8 750 305,5
  1   0710 Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ 415 340,0
    1 0711 Դեղագործական ապրանքներ 365 340,0
      01 Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում 365 340,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 365 340,0
    3 0713 Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ 50 000,0
      01 Կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների և պարագաների   ձեռքբերում 50 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 50 000,0
  2   0720 Արտահիվանդանոցային ծառայություններ 2 961 878,3
    1 0721 Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ 1 376 247,2
      01 Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ 1 376 247,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 1 376 247,2
    2   Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ 536 181,7
      01 Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ 379 920,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 379 920,2
      02 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 156 261,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 156 261,5
    3 0723 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ  107 243,4
      01 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 100 788,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 100 788,9
      02 6 և 12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանման ծառայություններ 6 454,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 6 454,5
    4 0724 Պարաբժշկական ծառայություններ 942 206,0
      01 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ 273 518,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 273 518,4
      02 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 74 767,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 74 767,1
      03 Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ 299 264,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 299 264,9
      04 Օրթեզավորման մատուցման ծառայություններ 8 290,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 8 290,0
      05 Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ 286 365,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 286 365,6
  3   0730 Հիվանդանոցային ծառայություններ 3 001 917,7
    1 0731 Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ  1 381 711,3
      01 Տեղամասային հիվանդանոցների հիվանդանոցային բուժօգնության գծով կատարած ծախսերի փոխհատուցում  113 444,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 113 444,8
      02 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ 331 862,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 331 862,9
      03 Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ 936 403,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 936 403,6
    2 0732 Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ 645 179,5
      01 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 152 845,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 152 845,9
      02 Մաշկային և սեռական ճանապարհներով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 48 086,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 48 086,7
      03 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ 133 376,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 133 376,2
      04 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 58 504,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 58 504,3
      05 Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 193 060,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 193 060,0
      06 Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ 59 306,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 59 306,4
    3 0733 Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ 975 026,9
      01 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 455 297,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 455 297,5
      02 Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ 519 729,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 519 729,4
  4   0740 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 1 021 832,4
    1 0741 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 1 021 832,4
      01 Պետական աջակցություն «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 464 977,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 464 977,4
      02 Դոնորական արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 18 625,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 18 625,2
      03 Պետական աջակցություն «Հակապալարախտային դիսպանսեր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 152 569,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 152 569,2
      04 Պետական աջակցություն «Ա.Բունիաթյանի անվան Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 299 102,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 299 102,6
      05 Պետական աջակցություն «Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 86 558,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 86 558,0
  6   0760 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 1 349 337,1
    1 0761 Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր 1 190 363,4
      01 Պետական աջակցություն «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 69 163,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 69 163,2
      02 ԱՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ 16 097,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 16 097,7
      03 Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում 751 523,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 751 523,0
      04 Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 217 299,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 217 299,5
      05 Մարզիկների բժշկական  հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 19 020,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 19 020,0
      06 Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն 47 176,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 47 176,9
      07 Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման ծառայություններ 11 645,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 11 645,8
      08 Փորձի փոխանակման նպատակով հրավիրված և ուղեգրված մասնագետներին  տրամադրվող փոխհատուցում 5 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 5 000,0
      09 Աուտիզմի և մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող հիվանդ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայություններ 18 117,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 18 117,3
      10 Դեղերի և բժշկական թափոնների ոչնչացման ծախսեր 32 200,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 32 200,0
      11 Լեյշմանիոզ հիվանդության առաջացման և տարածման կանխման միջոցառումներ 3 120,0
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 900,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 900,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 600,0
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 720,0
    2 0762 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 158 973,7
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  158 973,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 158 973,7
08     0800 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 2 675 103,2
  1   0810 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 243 458,3
    1 0811 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 243 458,3
      01 ԱՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման միջոցառումներ 139 229,1
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 139 229,1
      02 Մարզական միջոցառումներ 70 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 70 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությանը 34 229,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 34 229,2
  2   0820 Մշակութային ծառայություններ 1 421 617,0
    1 0821 Գրադարաններ 102 793,8
      01 Պետական աջակցություն գրադարաններին  102 793,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 53 995,3
        Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ 6 575,6
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7 151,6
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 7 233,3
        Մարտունու շրջանի  վարչակազմ 8 872,1
        Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ 9 462,5
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 9 503,4
    2 0822 Թանգարաններ և ցուցասրահներ 103 620,2
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պատկերասրահ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 11 680,5
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 11 680,5
      02 Պետական աջակցություն թանգարաններին  91 939,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 91 939,7
    3 0823 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 367 932,5
      01 Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին 360 068,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 157 389,1
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 25 276,2
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 21 955,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 31 001,4
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 65 704,8
        Շահումյանի շրջանի  վարչակազմ 19 233,2
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 39 509,1
      02 Պետական աջակցություն  «Շախմատի կենտրոնական տուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 7 863,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 863,7
    4 0824 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 38 398,5
      01 Պետական աջակցություն ԱՀ պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 38 398,5
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 38 398,5
    5 0825 Արվեստ 680 395,2
      01 Պետական աջակցություն  «Արցախի ձայն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 56 245,5
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 56 245,5
      02 Պետական աջակցություն թատրոններին 136 539,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 136 539,8
      03 Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին 431 929,9
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 405 104,7
        Շուշիի  շրջանի վարչակազմ 4 571,4
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 22 253,8
      04 Մշակութային միջոցառումներ 30 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 30 000,0
      05 Ժողովրդական և Վաստակավոր պատվավոր կոչումների արժանացած անձանց  պատվովճարներ 25 680,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 25 680,0
    7 0827 Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում 128 476,8
      01 Պետական աջակցություն «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 98 476,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 98 476,8
      02 Հուշարձանների վերականգնման և պահպանման ծախսեր 30 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 30 000,0
  3   0830 Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ 831 027,9
    1 0831 Հեռուստառադիոհաղորդումներ 674 578,7
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 31 286,4
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 31 286,4
      02 Հեռուստատեսային և ռադիո ծառայություններ 389 262,0
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 389 262,0
      03 Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման գծով պետական պատվեր 240 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 240 000,0
      04 «Ձայն արդարության» ռադիոկայանի պահպանում 14 030,3
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 14 030,3
    2 0832 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 156 449,2
      01 Պետական աջակցություն թերթերին 151 949,2
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 94 420,9
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 11 117,8
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 7 909,9
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7 311,9
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 6 933,2
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 6 923,0
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 4 902,1
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 7 044,1
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 5 386,3
      02 Հրատարակչական ծախսեր 4 500,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 4 500,0
  4   0840 Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ 179 000,0
    1 0841 Երիտասարդական ծրագրեր 10 000,0
      01 Երիտասարդական միջոցառումներ 10 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 10 000,0
    2 0842 Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ 90 000,0
      01 Նյութական աջակցություն Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրություններում 3 և ավելի տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին 45 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 45 000,0
      02 Պետական աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին և ոչ պետական թերթերին 45 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 45 000,0
    3 0843 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 79 000,0
      01 Կրոնի բնագավառի ծախսեր 78 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 78 000,0
      02 Կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտի միջոցառումներ 1 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 1 000,0
09     0900 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 14 728 089,6
  1   0910 Նախադպրոցական  կրթություն 1 259 143,5
    1 0911 Նախադպրոցական կրթություն  1 259 143,5
      01 Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին 1 132 437,3
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 353 547,1
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 144 841,6
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 53 802,1
        Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ 182 066,1
        Մարտունու   շրջանի վարչակազմ 270 721,9
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 12 877,0
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 48 385,1
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 66 196,4
      02 Պետական աջակցություն ՀՕՄ-ի Արցախի մեկուսի մասնաճյուղի «Սոսե» մանկապարտեզներին 76 706,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 76 706,2
      03 Նախադպրոցական հիմնարկներ 50 000,0
        ԱՀ կառավարություն 50 000,0
  2   0920 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 9 428 986,2
    1 0921 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 9 428 986,2
      01 Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին 2 744 085,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 161 099,2
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 1 813 807,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 116 209,4
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 77 652,3
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 123 900,3
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 243 155,1
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 42 135,3
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 76 707,5
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 89 418,9
      02 Պետական աջակցություն «Շուշիի երաժշտանոցի ընկերակցության Դ.Ղազարյանի անվան բարեգործական գիշերօթիկ երաժշտանոց»-ին 77 041,1
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 77 041,1
      03 Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություններին 6 607 860,1
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 1 392 358,9
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 623 712,8
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 1 648 856,2
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 1 645 490,0
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 294 888,3
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 99 740,7
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 902 813,2
  3   0930 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն 641 872,3
    1 0931 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 328 301,5
      01 Արհեստագործական ուսումնարաններ 328 301,5
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն            328 301,5
    2 0932 Միջին մասնագիտական կրթություն 313 570,8
      01 «Ստեփանակերտի Սայաթ -Նովայի անվան  երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  141 241,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 141 241,2
      02 «Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  63 998,9
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 63 998,9
      03 «Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների  տրամադրում  77 706,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 77 706,0
      04 «Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  30 624,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 30 624,7
  4   0940 Բարձրագույն կրթություն 939 180,0
    1 0941 Բարձրագույն  մասնագիտական կրթություն 939 180,0
      01 Պետական աջակցություն «Գյուրջյան» կիրառական արվեստի ինստիտուտին 6 216,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 6 216,0
      02 «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  432 964,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 432 964,0
      03 «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  500 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 500 000,0
  5   0950 Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն  903 826,8
    1 0951 Արտադպրոցական դաստիարակություն 820 233,0
      01 Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններին 232 666,8
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 113 996,3
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 23 578,6
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 22 445,1
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 24 103,2
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 19 012,7
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 5 246,6
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 24 284,3
      02 Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին 356 950,6
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 69 426,8
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 51 426,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 59 958,2
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 79 690,7
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 55 949,6
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 40 499,3
      03 Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին 199 355,6
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 52 830,6
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 17 503,0
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 17 014,1
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 21 809,4
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 46 416,3
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 11 118,2
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 14 198,9
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 18 465,1
      04 Պետական աջակցություն «Հանրապետական մանկապատանեկան շախմատի մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 31 260,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 31 260,0
    2 0952 Լրացուցիչ կրթություն 83 593,8
      01 Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր 83 593,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 83 593,8
  6   0960 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  1 000 456,6
    1 0961 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  1 000 456,6
      01 Պետական աջակցություն արտասահմանյան բուհերում ԱՀ-ից նպատակային ուսումնառություն ստացող ուսանողներին 50 000,0
        ԱՀ կառավարություն 50 000,0
      02 Կրթական միջոցառումների ծրագրեր  15 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 15 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 70 644,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 70 644,2
      04 Ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողներին տրվող  փոխհատուցում 598 430,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 598 430,0
      05 Դասագրքերի, ուսումնամեթոդական, ուսումնաօժանդակ գրականության, նյութերի, մասնագիտական գրականության ձեռքբերում  150 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 150 000,0
      06 Հրատարակչական ծախսեր 7 796,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 796,0
      07 Դպրոցականների և ուսանողների ամառային հանգստի կազմակերպում 25 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 25 000,0
      08 Օլիմպիադաներ, մրցույթներ և փառատոներ 20 787,5
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 20 587,5
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 200,0
      09 ԱՀ ռազմահայրենասիրական և արտադպրոցական միջոցառումների ծախսեր 7 798,3
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 698,3
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 100,0
      10 Գիտաժողովների և խորհրդաժողովների ծախսեր 3 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 3 000,0
      11 Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներ 7 600,6
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 600,6
      12 Մեթոդական oգնություն, փորձի փոխանակման միջոցառումներ 4 400,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 4 400,0
      13 Կենտրոնացված կարգով  կրթական և մարզական հաստատությունների համար գույքի ձեռքբերում և տեղափոխում 20 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 20 000,0
      14 Ներառական կրթության միջոցառումներ 20 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 20 000,0
  8   0980 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 554 624,2
    1 0981 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 554 624,2
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում 554 624,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 554 624,2
10     1000 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 31 475 138,9
  1   1010 Վատառողջություն և անաշխատունակություն 131 749,1
    1 1011 Վատառողջություն 15 200,0
      01 Գործատուի մոտ աշխատողի աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում 15 200,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 15 200,0
    2 1012 Անաշխատունակություն 116 549,1
      01 Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովում և աչքի պրոթեզավորում 90 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 90 000,0
      02 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 26 549,1
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 26 549,1
  2   1020 Ծերություն 18 713 470,4
    1 1021 Ծերություն 18 713 470,4
      01 Սպայական անձնակազմի  և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 1 260 720,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 260 720,0
      02 Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 21 704,4
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 21 704,4
      03 Սոցիալական կենսաթոշակներ 842 400,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 842 400,0
      04 Օրենքով և ԱՀ Նախագահի հրամանագրով սահմանված կենսաթոշակներ և դրամական պարգևատրումներ  216 960,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 216 960,0
      05 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 124 686,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 124 686,0
      06 Աշխատանքային կենսաթոշակներ 11 172 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 11 172 000,0
      07 Կուտակային հատկացումներ մասնակցի կենսաթոշակային հաշվին  5 075 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 5 075 000,0
  3   1030 Հարազատին կորցրած անձինք  240 000,0
    1 1031 Հարազատին կորցրած անձինք  240 000,0
      01 Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ 240 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 240 000,0
  4   1040 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 8 154 057,4
    1 1041 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 8 154 057,4
      01 Դրամական օժանդակություն ԱՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ տված ընտանիքներին   48 600,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 48 600,0
      02 Ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ կամ զինվորական և փրկարարական ծառայության ընթացքում  զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների ընտանիքներին դրամական աջակցության տրամադրում 40 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 40 000,0
      03 Պետական նպաստներ  4 130 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 4 130 000,0
      04 Պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին  45 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 45 000,0
      05 Դրամական (նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին   90 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 90 000,0
      06 ԱՀ-ում ծնելիության խթանում  1 103 600,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 103 600,0
      07 Զինվորական և փրկարարական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերի հատուցում 1 750 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 750 000,0
      08 Պետական աջակցություն Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 60 813,3
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 60 813,3
      09 Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 56 060,1
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 56 060,1
      10 Դրամական աջակցության տրամադրում երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաներին 1 984,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 984,0
      11 Զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 36 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 36 000,0
      12 Ամուսնությունների խրախուսում 300 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 300 000,0
      13 ԱՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության վճարում 440 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 440 000,0
      14 Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 52 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 52 000,0
  5   1050 Գործազրկություն 68 879,0
    1 1051 Գործազրկություն 68 879,0
      01 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում 2 250,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 2 250,0
      02 Աշխատանքի տոնավաճառի և աշխատաշուկայի հետազոտման կազմակերպում 2 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 2 000,0
      03 Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում 16 247,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 16 247,0
      04 Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում 3 894,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 3 894,0
      05 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում  4 488,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 4 488,0
      06 Պետական աջակցություն գործազուրկներին 40 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 40 000,0
  7   1070 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  1 541 775,0
    1 1071 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  1 541 775,0
      01 Տեղահանված քաղաքացիների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ 257 775,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 257 775,0
      02 Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարներ 18 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 18 000,0
      03 Ամենամսյա դրամական օգնություններ և պարգևավճարներ 766 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 766 000,0
      04 Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման նպատակով ֆինանսական օգնության տրամադրում 500 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 500 000,0
  9   1090 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 2 625 208,0
    1 1091 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 690 360,8
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  690 360,8
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 690 360,8
    2 1092 Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 1 934 847,2
      01 Սոցիալական ապահովության առանձին ծրագրերի վճարման հետ կապված ծառայություններ 56 047,2
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 56 047,2
      02 Կենսաթոշակների, պատվովճարների, աշխատանքային խեղման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման, ամենամսյա պարգևավճարների, դրամական օգնությունների և պարգևատրումների վճարման հետ կապված ծառայություններ 130 900,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 130 900,0
      03 ԱՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի կենսաթոշակների և դրամական պարգևավճարների փոստային առաքման ծախսեր 48 000,0
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 48 000,0
      04 Ձևաթղթերի, համակարգչային ծրագրերի ձեռքբերում, տեղադրում, շահագործում և սպասարկում 22 100,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 22 100,0
      05 Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստներ 1 122 800,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 122 800,0
      06 Առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերում 90 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 90 000,0
      07 Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում 50 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 50 000,0
      08 ԱՀ ընտանիքների կարիքավորության գնահատման համակարգի մշակում և ներդնում 5 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 5 000,0
      09 Սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական օգնության տրամադրում 10 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 10 000,0
      10 Գյուղական կամ քաղաքային՝ բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի, բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն 400 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 400 000,0
11     1100 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 17 881 440,7
  1   1110 Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր 5 500 000,0
    1 1111 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 5 500 000,0
      01 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 5 500 000,0
        ԱՀ կառավարություն  5 500 000,0
  2     Այլ  ծախսեր 12 381 440,7
    1   Այլ  ծրագրեր 12 381 440,7
      01 Զորակոչման և այլ միջոցառումների կազմակերպման  հետ կապված ծախսեր 1 511 440,7
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 1 511 440,7
      02 Կապիտալ ներդրումներ 10 000 000,0
        ԱՀ կառավարություն 10 000 000,0
      03 Հանրապետական միջոցառումների (միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ) իրականացման ծրագրեր 20 000,0
        ԱՀ կառավարություն  20 000,0
      04 Հատուկ նպատակների ծախսեր 300 000,0
        ԱՀ կառավարություն  300 000,0
      05 Գույքի գնման ծախսեր 300 000,0
        ԱՀ կառավարություն  300 000,0
      06 Նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի մարում 250 000,0
        ԱՀ կառավարություն  250 000,0

 

 

  Հավելված N 1
  Աղյուսակ N 2.1
   
Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 01. Պետական աջակցություն գրադարաններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
   
   
Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն           53 995,3
Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան ՊՈԱԿ             26 153,4
Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան ՊՈԱԿ             27 841,9
Ասկերանի շրջանի վարչակազմ             6 575,6
Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ              6 575,6
Հադրութի շրջանի վարչակազմ              7 151,6
Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ 7 151,6
Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ             7 233,3
Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ              7 233,3
Մարտունու շրջանի վարչակազմ              8 872,1
Մարտունու կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ               8 872,1
Շուշիի շրջանի վարչակազմ             9 462,5
Շուշիի շրջանի կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ 9 462,5
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ             9 503,4
Բերձորի քաղաքային գրադարան ՊՈԱԿ 9 503,4
ԸՆԴԱՄԵՆԸ         102 793,8
  Հավելված N 1
  Աղյուսակ N 2.2
   
Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի 02. Պետական աջակցություն թանգարաններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
   
   
Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն           91 939,7
Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան ՊՈԱԿ 40 735,6
Հադրութի Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարան ՊՈԱԿ 7 968,2
Շուշի քաղաքի թանգարաններ ՊՈԱԿ 30 112,6
Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան ՊՈԱԿ 13 123,3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ          91 939,7

 

 

  Հավելված N 1
  Աղյուսակ N 2.2
   
Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի 02. Պետական աջակցություն թանգարաններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
   
   
Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմի