«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 18-ին

 

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-43 օրենքի 15-րդ հոդվածում «մինչև 2014 թվականի» բառերը փոխարինել «մինչև 2018 թվականի» բառերով:

Հոդված 2. «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  2003  թվականի  դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-88 օրենքի 3-րդ հոդվածում «2014 թվականի» բառերը փոխարինել «2018 թվականի» բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                      Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

24 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-63-Ն