«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2010թ. ապրիլի 15-ին

 Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-43 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 15-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31-րդ կետով`

«31) անմիջական արտադրողի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրված ձեռագործ գորգերի (ծածկագիրը` ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի 570110, ԱՏԳ ԱԱ-ի  570210) իրացումը:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 34-րդ հոդվածի երկրորդ նախադասության «Օտարերկրյա» բառը փոխարինել «Այլ պետությունների (ներառյալ՝ Հայաստանի Հանրապետությունը)» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


8 մայիսի 2010թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-20-Ն