«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2009թ. դեկտեմբերի 23-ին

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-43 օրենքի 15-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ կետի «դպրոցները» բառը փոխարինել «ուսումնական հաստատությունները» բառերով.

2) 4-րդ կետը «գիտահետազոտական» բառից հետո լրացնել «և հանրակրթական հիմնական ծրագրերի իրականացման» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


27 հունվարի 2010թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-7-Ն