«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2009թ. հունիսի 24-ին

 

Հոդված 1.   «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության 1999 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-43 օրենքի 33-րդ հոդվածի` 1) 1-ին մասում «սույն օրենքի 32 հոդ­վա­ծով սահ­ման­ված ժամ­կետ­նե­րում» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով  սահմանված դեպքի,» բառերը. 2) 1-ին մասից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մաս.

«Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 201 -րդ հոդվածով սահմանված կարգով և ժամկետներում հայտարարագիր ներկայացրած անհատ ձեռնարկատերերը ընթացիկ կիսամյակի համար իրենց հաշվառման վայ­րի հար­կա­յին մար­մին են ներկայացնում  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմնի կողմից սահմանված ձևով ԱԱՀ-ի կիսամյակային հաշվարկ (եռամսյակային կտրվածքով)` մինչև այդ կիսամյակին  հա­ջոր­դող ամս­վա 20-ը ներառյալ:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 


29 հունիսի 2009թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-31-Ն