Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

               ՕՐԵՆՔԸ

 

  Ընդունված  է 2020 թվականի       

                                            օգոստոսի 11-ին

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  ՄԱՍԻՆ  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

         Հոդված 1. Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի ՀՕ-120-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին կետի`

1) ա» ենթակետում  «122,243,233.1» թիվը  փոխարինել «127,343,233.1» թվով.

2) բ» ենթակետում «122,134,551.6» թիվը փոխարինել «136,944,551.6» թվով.

3) գ» ենթակետում «հավելուրդը` 108,681.5 հազար դրամ.» բառերը փոխարինել «դեֆիցիտը (պակասուրդը)` 9,601,318.5 հազար դրամ.» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 



                                                      

Գումարը

(հազար դրամներով)

 

 

1. Եկամուտների գծով

126,049,399.2

 

 

2. Ծախսերի գծով

135,650,717.7

 

 

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

9,601,318.5

»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի դեֆի-ցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9,601,318.5

 

 

այդ թվում`

 

 

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

9,601,318.5

»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխու-թյունները.

 

   Գումարը

    (հազար դրամներով)

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով)

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

14,810,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2,310,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

1,500,000.0

 

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

1,500,000.0

 

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

100,000.0

 

 

 

5

Էլեկտրաէներգիա

100,000.0

 

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

710,000.0

 

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

710,000.0

 

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2,500,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

2,500,000.0

 

 

 

1

Ջրամատակարարում

2,500,000.0

 

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

400,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

125,778.3

 

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

57,145.2

 

 

 

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

26,445.7

 

 

 

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

42,187.4

 

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

143,074.6

 

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

73,136.7

 

 

 

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

25,938.7

 

 

 

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

43,999.2

 

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

50,323.4

 

 

 

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

50,323.4

 

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

80,823.7

 

 

 

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

80,823.7

 

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

200,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

200,000.0

 

 

 

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

200,000.0

 

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

9,400,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

1

 

Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

2,900,000.0

 

 

 

1

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

2,900,000.0

 

 

2

 

Այլ ծախսեր

6,500,000.0

 

 

 

1

Այլ ծրագրեր

6,500,000.0

 

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

  Գումարը

    (հազար դրամներով)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով)

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

14,810,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

5,460,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

603.9

 

այդ թվում՝

 

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

603.9

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

277,499.7

 

այդ թվում՝

 

 

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

277,499.7

 

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

156,690.3

 

այդ թվում՝

 

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

156,690.3

 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

1,150,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

1,150,000.0

 

որից`

 

 

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

1,150,000.0

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

262,506.9

 

այդ թվում՝

 

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

262,506.9

 

այդ թվում՝

 

 

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

262,506.9

 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

3,612,699.2

 

այդ թվում՝

 

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

2,699.2

 

Այլ ծախսեր

710,000.0

 

Պահուստային միջոցներ

2,900,000.0

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9,350,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

9,350,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

9,350,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9,242,500.0

 

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

107,500.0

 

այդ թվում՝

 

 

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

107,500.0

 

 

Հոդված 6. Օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ` համաձայն սույն օրենքի N 1 հավելվածի:

 

Հոդված 7. Օրենքի N 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն օրենքի N 2 հավելվածի:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքի NN 1 և 2 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբա-ժանելի մասերը:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                        Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

2020 թ. օգոստոսի 13

Ստեփանակերտ

ՀՕ-33-Ն

 

 

 

 

 

       

Հավելված N 1

           

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

         

հազար դրամով

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`

                14 810 000,0

04

 

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

                  2 310 000,0

 

2

 

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

                 1 500 000,0

 

 

1

 

Գյուղատնտեսություն

                 1 500 000,0

 

 

 

12

Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր

                 1 500 000,0

 

 

 

 

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

                   1 500 000,0

 

3

 

 

Վառելիք և էներգետիկա

                    100 000,0

 

 

5

 

Էլեկտրաէներգիա

                    100 000,0

 

 

 

01

Բնակչության կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ մասի սուբսիդավորում

                    100 000,0

 

 

 

 

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն

                     100 000,0

 

9

 

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

                     710 000,0

 

 

1

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

                      710 000,0

 

 

 

04

Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսեր

                     710 000,0

 

 

 

 

ԱՀ կառավարություն

                      710 000,0

06

 

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

                 2 500 000,0

 

3

 

 

Ջրամատակարարում

                 2 500 000,0

 

 

1

 

Ջրամատակարարում

                 2 500 000,0

 

 

 

02

Ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների վերանորոգում, վերականգնում և պահպանում

                 2 500 000,0

 

 

 

 

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

                  2 500 000,0

07

 

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

                    400 000,0

 

2

 

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

                      125 778,3

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

                        57 145,2

 

 

 

01

Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ

                        57 145,2

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                        57 145,2

 

 

2

 

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

                       26 445,7

 

 

 

01

Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ

                        19 227,5

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                        19 227,5

 

 

 

02

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

                         7 218,2

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                          7 218,2

 

 

4

 

Պարաբժշկական ծառայություններ

                       42 187,4

 

 

 

01

Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ

                       13 596,6

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                       13 596,6

 

 

 

02

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ

                        3 816,8

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         3 816,8

 

 

 

03

Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ

                        15 172,3

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                        15 172,3

 

 

 

05

Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ

                         9 601,7

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         9 601,7

 

3

 

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

                     143 074,6

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

                       73 136,7

 

 

 

01

Տեղամասային հիվանդանոցների հիվանդանոցային բուժօգնության գծով կատարած ծախսերի փոխհատուցում

                         3 752,5

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         3 752,5

 

 

 

02

Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ

                       18 537,5

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                       18 537,5

 

 

 

03

Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ

                      50 846,7

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                       50 846,7

 

 

2

 

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

                       25 938,7

 

 

 

01

Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

                         6 575,7

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         6 575,7

 

 

 

02

Մաշկային և սեռական ճանապարհներով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

                        2 458,0

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         2 458,0

 

 

 

03

Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ

                        5 395,2

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         5 395,2

 

 

 

04

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ

                        3 356,2

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         3 356,2

 

 

 

05

Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

                        5 655,4

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         5 655,4

 

 

 

06

Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ

                        2 498,2

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         2 498,2

 

 

3

 

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ

                      43 999,2

 

 

 

01

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

                       16 534,4

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                        16 534,4

 

 

 

02

Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ

                       27 464,8

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                       27 464,8

 

4

 

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

                       50 323,4

 

 

1

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

                       50 323,4

 

 

 

01

Պետական աջակցություն «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

                       22 844,7

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                        22 844,7

 

 

 

02

Դոնորական արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ

                           790,4

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                            790,4

 

 

 

03

Պետական աջակցություն «Հակապալարախտային դիսպանսեր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

                        6 692,9

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         6 692,9

 

 

 

04

Պետական աջակցություն «Ա.Բունիաթյանի անվան Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

                       15 706,2

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                        15 706,2

 

 

 

05

Պետական աջակցություն «Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

                        4 289,2

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         4 289,2

 

6

 

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

                      80 823,7

 

 

1

 

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

                      80 823,7

 

 

 

02

Պետական աջակցություն «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

                        3 404,8

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         3 404,8

 

 

 

03

ԱՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ

                           603,9

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                           603,9

 

 

 

04

Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում

                      62 506,9

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                       62 506,9

 

 

 

05

Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ

                        9 749,7

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         9 749,7

 

 

 

06

Մարզիկների բժշկական  հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ

                         1 128,6

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                          1 128,6

 

 

 

07

Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն

                        2 699,2

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                         2 699,2

 

 

 

08

Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման ծառայություններ

                           427,9

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                            427,9

 

 

 

10

Աուտիզմի և մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող հիվանդ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայություններ

                           302,7

 

 

 

 

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

                            302,7

09

 

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

                    200 000,0

 

6

 

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

                    200 000,0

 

 

1

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

                    200 000,0

 

 

 

04

Ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողներին տրվող  փոխհատուցում

                    200 000,0

 

 

 

 

ԱՀ կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարություն

                     200 000,0

11

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

                 9 400 000,0

 

1

 

 

Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

                 2 900 000,0

 

 

1

 

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

                 2 900 000,0

 

 

 

01

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

                 2 900 000,0

 

 

 

 

ԱՀ կառավարություն

                  2 900 000,0

 

2

 

 

Այլ  ծախսեր

                 6 500 000,0

 

 

1

 

Այլ  ծրագրեր

                  6 500 000,0

 

 

 

02

Կապիտալ ներդրումներ

                  6 500 000,0

 

 

 

 

ԱՀ կառավարություն

                  6 500 000,0

           

 

 

 

Հավելված N 2

   
 

Հավելված N 3

   

Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի

   

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Գումարը
(հազար դրամով)

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ

      9 601 318,5

այդ թվում`

 

 Փոխառու զուտ միջոցներ

      9 601 318,5

այդ թվում`

 

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

     32 835 265,9

Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

    (23 233 947,4)