«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված  է 2020 թվականի       

                                                                                                                                                                                              հունիսի  30-ին

    

 

«ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» 2017 թվականի հուլիսի 21-ի ՀՕ-12-Ն օրենքի  16-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «, որից առնվազն հինգ տարին՝ ղեկավարի պաշտոնում» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ