«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2007թ. հունիսի 20-ին

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետության օրենքի (23 հունվարի 1999 թվականի, ՀՕ-43, այսուհետ՝ օրենք) 15-րդ հոդվածի 17-րդ կետի տասներորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«- բանկային ոսկու վաճառքը, դրանով արտահայտված հաշիվների բացումն ու վարումը, դրանով այլ գործառնությունների կատարումը, ինչպես նաև բանկերին և վարկային կազմա-կերպություններին բանկային ոսկու իրացումը.»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


21 հուլիսի 2007 թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-55